Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab ändrar redovisningsprincip avseende bostads­utveckling genom bostads­rätts­föreningar

Regulatorisk information
Besqab har under hösten 2019 som tidigare kommunicerats, haft både möten och skriftlig dialog med Finansinspektionen angående frågan om på vilket sätt bostads­utveckling genom bostads­rätts­föreningar ska redovisas i Besqabs koncernredovisning.

I november 2019 meddelade Finansinspektionen att de, som ett led i sin sedvanliga undersökningsprocess, överlämnat ärendet för sanktionsprövning. Den 28 januari 2020 erhöll Besqab ytterligare en skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske av de bostads­rätts­föreningar vilka Besqab har tecknat avtal med om uppförande av bostäder.

IFRS är ett komplicerat regelverk och bygger på bedömningar och uppskattningar. Bolaget har allt sedan börsintroduktionen följt den tolkning av IFRS 10 Koncernredovisning som initialt gjordes. Likaså har Besqab följt den praxis som förkommit inom branschen. Tolkningen har delats av bolagets revisorer.

Finansinspektionens preliminära bedömning är att Besqab inte har upprättat koncernredovisningen i enlighet med IFRS 10 och att bolaget därför inte efterlevt bestämmelserna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 

Besqab gör bedömningen att Finansinspektionens preliminära uppfattning kommer vara Finansinspektionens slutgiltiga ställningstagande och Besqab har därför beslutat att ändra redovisningsprinciper. Det innebär att bostads­rätts­föreningarna kommer att konsolideras i Besqabs räkenskaper från och med januari 2020 och att omräkningstal för 2019 kommer att publiceras.

För att ge en korrekt bild av Besqabs resultatutveckling över tid avseende bostads­utveckling med bostads­rätts­föreningar kommer Besqab att i likhet med tidigare även presentera en segmentsredovisning där intäkten i dessa projekt kommer att redovisas över tid i takt med att projekten successivt färdigställs (så kallad successiv vinstavräkning). Även finansiella nyckeltal som till exempel soliditet kommer att redovisas med hänsyn tagen till dessa förutsättningar. Detta är också den modell Besqab idag och fortsättningsvis kommer att tillämpa för sin interna styrning. Besqabs riskbild ändras inte på grund av den förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Besqabs befintliga finansieringsavtal.

Finansinspektionens preliminära bedömningar om en förändrad redovisning berör endast regelverket IFRS och påverkar inte Besqabs segmentsredovisning, säger Magnus Ekström, CFO på Besqab. Det påverkar heller inte hur vi styr affärs- och projektverksamheten. Vi anser att segmentsredovisningen är den mest rättvisande redovisningen och avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52
Olle Nordström, styrelseordförande, olle.nordstrom@skirner.se, 070-940 70 83

Bilaga; Omräkning Bostads­utveckling genom bostads­rätts­föreningar

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se