Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab presenterar nya finansiella och operativa mål

Regulatorisk information
Vid dagens kapitalmarknadsdag presenterar Besqabs VD Carola Lavén tillsammans med CFO Magnus Ekström nya finansiella och operativa mål. Besqabs ambition är att fortsätta utveckla och växa bolaget och, som tidigare presenterats, kommer verksamheten att breddas. Som komplement till kärnaffären bostads­utveckling ska Besqab också äga och förvalta egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. För att bättre avspegla den framtida affären har Besqab därför sett över och fastställt nya finansiella och operativa mål.

- Besqabs beslut att bredda verksamheten är ett naturligt steg för att fortsätta utveckla och växa bolaget. Med två tydliga affärsben skapar vi bättre möjligheter för detta. Som ett led i breddningen, våra tillväxtambitioner och för att bygga vidare på vår starka bostads­kompetens väljer vi nu att uppdatera och förtydliga våra finansiella och operativa mål som kommer att styra vårt arbete för en lönsam tillväxt, säger Carola Lavén VD på Besqab.

Besqab inför ett nytt finansiellt mål för rörelsemarginal samt höjer det nuvarande målet för soliditet från 30 procent till 35 procent. Dessutom införs nya operativa mål för produktionsstarter, vinstmarginal i projekten och förvaltnings­resultat som är satta till utgången av år 2023. Målet för avkastning på eget kapital om 15 procent liksom utdelnings­policy­n ligger fast.

- Det övergripande målet för Besqab är att  växa lönsamt och förstärka vår position som en ledande bostads­utvecklare som utvecklat attraktiva bostäder under mer än 30 år. Vi väljer därför att uppdatera våra finansiella och operativa mål för att förstärka inriktningen och öka takten i vår utveckling, säger Magnus Ekström, CFO på Besqab.
 

Besqabs finansiella och operativa mål

Styrelsen har fastställt följande nya mål som ska utvärderas som en helhet:

Finansiella mål

  • Soliditeten ska uppgå till minst 35 procent
  • Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent
  • Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent

Utdelnings­policy­

Utdelningen ska vara minst 30 procent av resultatet efter skatt (exklusive orealiserade värdeförändringar).

De finansiella målen inklusive utdelnings­policy­n definieras utifrån segmentsredovisningen.

Operativa mål

  • Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder.
  • Vinstmarginalen i projekt avseende bostads­- och äganderätter ska uppgå till minst 15 procent.
  • Besqab ska senast år 2023 nå ett underliggande årligt driftnetto om cirka 100 Mkr1.

1 Avser ett årligt driftnetto och inkluderar befintlig förvaltnings­portfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.

De nya målen gäller från och med 1 januari 2021.

 

För ytterligare information:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Kapellgärdet.jpg