Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk information
God försäljningstakt i fjärde kvartalet

”Tack vare våra eftertraktade bostads­erbjudanden, ambitiöst försäljningsarbete och god planering kunde vi i fjärde kvartalet produktionsstarta 118 bostäder i tre olika projekt. Totalt uppgick antalet produktionsstartade bostäder under 2019 till 509. Den goda försäljningstakten höll i sig under kvartalet, även i december då efterfrågan säsongsmässigt brukar sjunka något. Antalet sålda bostäder under 2019 summerade till 566. När vi nu går in i ett nytt decennium med 30 års framgångsrik bostads­utveckling bakom oss finns goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan. Vi tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostads­priser även under inledningen av 2020.”   – Anette Frumerie, VD                  

Januari–december 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick årets intäkter till 1 289,6 Mkr (1 271,3) och rörelseresultatet till 109,4 Mkr (117,6)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 296,6 Mkr (1 311,8) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (146,5)
 • Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 108,5 Mkr (121,5) motsvarande 7,06 kr per aktie (7,91)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 382,2 Mkr (1 310,4) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,37)
 • Likvida medel uppgick till 414,3 Mkr (461,7) vid årets utgång
 • Antal produktionsstartade bostäder ökade till 509 (307)
 • Antal sålda bostäder ökade till 566 (186)
 • För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr per aktie (2,50)

Oktober–december 2019

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 424,3 Mkr (359,8) och rörelseresultatet till 29,7 Mkr (17,3)
 • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 393,3 Mkr (328,8) och rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (8,9)
 • Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 25,0 Mkr (9,4) motsvarande 1,62 kr per aktie (0,62)
 • Antal produktionsstartade bostäder var 118 (160)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 79 (73)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I december produktionsstartades totalt 118 bostäder i tre projekt, 67 bostads­rätts­lägenheter i Vélo i Årstaberg och 46 bostads­rätts­lägenheter i Nacka Strand i Stockholm samt Parkvillorna, fem villor med äganderätt i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala.
 • Anette Frumerie har i december på egen begäran sagt upp sin anställning som VD på Besqab. Anette kvarstår i sin nuvarande tjänst fram till tillträdet av en ny VD, dock längst till slutet av uppsägningstiden om sex månader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I februari 2020 avtalade Besqab om förvärv av fastigheter i Aspudden i Stockholm genom en bolagsaffär. På fastigheterna planerar Besqab att uppföra cirka 60 lägenheter.

 

Koncernen jan–dec 2019 jan–dec 2018 okt–dec 2019 okt–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 1 289,6 1 271,3 424,3 359,8
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1) 109,4 117,6 29,7 17,3
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1) 8,5 9,3 7,0 4,8
         
Intäkter, Mkr 1 296,6 1 311,8 393,3 328,8
Rörelseresultat, Mkr 117,6 146,5 26,7 8,9
Resultat efter skatt, Mkr 108,5 121,5 25,0 9,4
Rörelsemarginal, % 9,1 11,2 6,8 2,7
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 8,1 9,3
Soliditet, % 68,1 64,5
Resultat per aktie före utspädning, kr 7,06 7,91 1,62 0,62
Eget kapital per aktie, kr 89,94 85,37
         
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 509 307 118 160
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 964 850
Antal sålda bostäder, st, 4) 566 186 79 73
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 61 56
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 5 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2018 och för balansposter motsvarande balansdag 2018.
Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via
telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1967906#) eller webbsändning
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se