Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2020

Regulatorisk information
God försäljningstakt på stark bostads­marknad
”De senaste månaderna har vi sett en vändning i marknaden med flera tecken på optimism gällande både den egna och Sveriges ekonomi. Det tredje kvartalet har präglats av rekordhög aktivitet på bostads­marknaden. Framtidstron hos konsumenterna har bidragit till en stark försäljning och stor efterfrågan på våra produkter. Försäljningsgraden är hög och den goda försäljningstakten möjliggjorde i kvartalet produktionsstart av 55 lägenheter i Uppsala. Vi arbetar aktivt för ett flertal produktionsstarter under fjärde kvartalet. Vårt fokus ligger på att öka starterna, stärka lönsamheten och växa bolaget.” – Carola Lavén, VD                  

Januari–september 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 662,0 Mkr (865,2) och rörelseresultatet till 48,8 Mkr (79,7)
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 45,9 Mkr (75,1) motsvarande 2,98 kr per aktie (4,89)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 398,3 Mkr (1 359,9) motsvarande 90,93 kr per aktie (88,49)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 594,1 Mkr (580,4)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 184 (391)
 • Bedömt övervärde i färdigställda utvecklings­fastigheter uppgick per balansdagen till 160 Mkr (82)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 260 (487), varav 260 bostads­-/äganderätter (234) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 1 135,2 Mkr (1 263,7) och rörelseresultatet till 98,0 Mkr (123,2). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (98,9) motsvarande 5,46 kr per aktie (6,43)

Juli–september 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 195,4 Mkr (271,5) och rörelseresultatet till 14,3 Mkr (44,9)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 13,4 Mkr (41,5) motsvarande 0,87 kr per aktie (2,71)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 55 (253)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 93 (95), varav 93 bostads­-/ äganderätter (95) och 0 hyresrätter (0)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 412,2 Mkr (604,7) och rörelseresultatet till 38,9 Mkr (34,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 33,0 Mkr (26,7) motsvarande 2,15 kr per aktie (1,74)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Detaljplanen som innefattar Besqabs projekt Ella Allé i centrala Täby vann i september laga kraft efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen.
 • I september tecknade RAW Property markanvisningsavtal avseende cirka 80 lägenheter i Mälaräng i södra Stockholm. Detaljplanen är lagakraftvunnen och produktionsstart planeras till 2022.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–sep 
2020
jan–sep
 
2019
jul–sep
 
2020
jul–sep
 
2019
okt 2019–sep 2020 jan–dec
 
2019
Intäkter, Mkr 662,0 865,2 195,4 271,5 1 086,4 1 289,6
Rörelseresultat, Mkr 48,8 79,7 14,3 44,9 78,5 109,4
Resultat efter skatt, Mkr 45,9 75,1 13,4 41,5 73,2 102,4
Rörelsemarginal, % 7,4 9,2 7,4 16,5 7,2 8,5
Räntabilitet på eget kapital, %, 3) 4,4 7,5 5,3 7,6
Soliditet, % 62,2 65,1 67,9
Resultat per aktie före utspädning, kr 2,98 4,89 0,87 2,71 4,77 6,66
Eget kapital per aktie, kr 90,93 88,49 90,31

Försäljning och produktion

jan–sep
2020
jan–sep
2019
jul–sep
2020
jul–sep
2019
okt 2019–
sep 2020
jan–dec
2019
Antal produktionsstartade bostäder, st, 4) 184 391 55 253 302 509
Antal bostäder i pågående produktion, st, 4) 1 000 990 964
Antal sålda bostäder, st, 5) 260 487 93 95 339 566
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 6) 74 65 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 6) 1 5 5
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1 1

1) Segmentsredovisningen avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostads­rätts­projekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari–mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.
3) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
4) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
6) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
 

I dag klockan 14.00 presenterar Carola Lavén, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 2941368#) eller online på https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 13:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se