Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Regulatorisk information

Besqab AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har givit Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att som joint bookrunners undersöka möjligheten för en senior icke-säkerställd grön obligationsemission med en förväntad volym om SEK 500 000 000 under ett ramverk om SEK 800 000 000. En obligationsemission kan komma att genomföras beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar.Bolagets ramverk för grön finansiering har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformat av ICMA (International Capital Markets Association) och Green Loan Principles, utformat av LMA (Loan Market Association). Det gröna ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part; CICERO Shades of Green och har fått en "Medium Green"-klassificering. I klassificeringen ingår även en bedömning av relaterad styrning och kontroll av det gröna ramverket. Swedbank AB (publ) har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket.

Det gröna ramverket finns tillgängligt på följande länk:  
https://investors.besqab.se/sv/obligationer

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att finansiera generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD
Tel.: 08-409 415 57, Email: carola.laven@besqab.se

Magnus Ekström, CFO
Tel.: 08-409 415 52, Email: magnus.ekstrom@besqab.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 29 april 2021, klockan 08:00 CEST.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.