Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma

Regulatorisk information
Årsstämman i Besqab AB (publ) hölls tisdagen den 27 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enligt ett så kallat poströstningsförfarande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 29 april 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 4 maj 2021 genom Euroclear Sweden AB. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes även som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 välja Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Fredrik Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Styrelse- och revisionsarvode

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och med 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om inrättande av konvertibelprogram 2021/2025

Stämman antog styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqab-koncernen ("Konvertibelprogram 2021/2025"), innefattande emission av konvertibler. Konvertibelprogram 2021/2025 innebär att Besqab ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 12 200 000 kronor genom emission av konvertibler av serie 2021/2025. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 100 kronor eller multiplar därav.

Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2021/2025 uppnåtts.

Fullständig dokumentation från årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande 27 april 2021 klockan 16.00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.