Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–juni 2022

Regulatorisk information
"När vi nu avslutar det första halvåret 2022 kan vi konstatera att vi har ett helt annat läge på bostads­marknaden än vid årets början, med nya förutsättningar att förhålla oss till. Trots räntehöjningar och allmän oro har vi haft en bra försäljning under perioden vilket indikerar att våra bostäder är attraktiva. Den höga andelen sålda bostäder i vår bostads­- och äganderättsproduktion innebär dessutom en låg riskprofil och våra projekt med inflyttning det kommande året är nästintill slutsålda. Ökade byggkostnader påverkar oss dock och press­ar marginalerna i projekten och i sin tur resultatet för det första halvåret. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sin stora kompetens och engagemang säkerställt leveranser, drivit produktionen och tagit hand om våra kunder. Med stöd av vår erfarenhet och kompetens arbetar vi för att parera utmaningarna vi har framför oss. Vi ska fortsätta förvalta våra styrkor och tillvarata möjligheterna med ett stort underliggande bostads­behov på våra marknader.” /Carola Lavén, VD

Januari–juni 2022
•    Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 213,1 Mkr (1 174,0) och rörelseresultatet till 67,6 Mkr (76,5).
•    Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (58,4).
•    Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 71,0 Mkr (119,5) och resultat per aktie till 4,65 kr (7,76).
•    Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 881,0 Mkr (1 697,9) och eget kapital per aktie till 121,50 kr (109,72).
•    Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 620,0 Mkr (556,1).
•    Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 232 (278) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
•    Antal sålda bostäder uppgick till 223 (209).
•    Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 143,0 Mkr (405,8) och rörelseresultatet till 84,4 Mkr (21,5). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,6 Mkr (70,1) motsvarande 5,45 kr per aktie (4,69). 

April–juni 2022
•    Enligt segmentsredovisningen,1), uppgick kvartalets intäkter till 469,7 Mkr (668,7) och rörelseresultatet till 30,3 Mkr (47,1).
•    Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 27,5 Mkr (59,0) och resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (3,82).
•    Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (17,8).
•    Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 40 (161).
•    Antal sålda bostäder uppgick till 101 (121).
•    Enligt IFRS uppgick intäkterna till 365,3 Mkr (144,4) och rörelseresultatet till 15,9 Mkr (3,3). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 9,3 Mkr (18,8) motsvarande 0,62 kr per aktie (1,31).

Väsentliga händelser under andra kvartalet
•    Detaljplanen för Skeppskajen i Uppsala vann laga kraft i juni. Skeppskajen omfattar för Besqabs del utveckling av cirka 500 lägenheter.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–jun 2022 jan–jun 2021 apr–jun
2022
apr–jun 2021 jul 2021– jun 2022 jan–dec 2021
Intäkter, Mkr 1 213,1  1 174,0 469,7 668,7 2 657,0 2 617,9
Rörelseresultat, Mkr 67,6 76,5 30,3 47,1 204,2 213,1
Resultat efter skatt, Mkr 71,0 119,5 27,5 59,0 244,0 292,6
Rörelsemarginal, % 5,6 6,5 6,5 7,0 7,7 8,1
Avkastning på eget kapital, %, 2) 7,6 14,4 5,9 14,4 13,6 16,8
Soliditet, % 40,1 45,9 40,1 45,9 40,1 40,1
Resultat per aktie före utspädning, kr 4,65 7,76 1,80 3,82 15,84 19,01
Eget kapital per aktie, kr 121,50 109,72 121,50 109,72 121,50 121,03

Försäljning och produktion

jan–jun 2022 jan–jun 2021 apr–jun
2022
apr–jun 2021 jul 2021– jun 2022 jan–dec 2021
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 232 278 40 161 756 802
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 696 1 312 1 696 1 312 1 696 1 786
Antal sålda bostäder, st, 4) 223 209 101 121 566 552
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 68 62 68 62 68 70
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 1 2 1 2 1 0
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 1 0 1 0 0


1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 11.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 5664 2754 (lösenkod: 200605) eller online genom denna länk.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52


Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 7 juli 2022 klockan 10:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.