Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2022

Regulatorisk information
”Bostads­marknaden har tydligt bromsat in under det tredje kvartalet och produktionskostnaderna fortsatt ökat. De osäkra framtidsutblickarna påverkar efterfrågan på nyproduktion. Vi är därför glada att vi i september kunde produktionsstarta ytterligare 116 bostads­rätts­lägenheter i vårt projekt i Solna Centrum. En hög produktionsvolym och stabil försäljning bidrar till höga intäktsnivåer, men stigande byggpriser tillsammans med ökade räntekostnader påverkar oss och press­ar marginalerna och resultaten i projekten. Trots en turbulent omvärld finns det alltjämt ett stort underskott av bostäder på de marknader där vi är verksamma. Vår långa historik i branschen och erfarenheter från flera konjunkturcykler utgör en solid grund i bolaget, som tillsammans med en stark finansiell ställning, god likviditet och goda bankrelationer ger oss en fördel i en tuff marknad.” – Carola Lavén, VD                  

Januari–september 2022

 • Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 908,5 Mkr (1 577,6) och rörelseresultatet till 74,1 Mkr (109,3).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (69,4).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 73,4 Mkr (157,6) och resultat per aktie till 4,84 kr (10,21).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 882,3 Mkr (1 736,6) och eget kapital per aktie till 121,61 kr (112,21).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 477,6 Mkr (570,4).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 348 (425) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 282 (294).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 507,0 Mkr (414,1) och rörelseresultatet till 115,3 Mkr (2,9). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 99,6 Mkr (62,4) motsvarande 6,52 kr per aktie (4,26).

Juli–september 2022

 • Enligt segmentsredovisningen,1), uppgick kvartalets intäkter till 695,4 Mkr (403,6) och rörelseresultatet till 6,5 Mkr (32,8).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 2,4 Mkr (37,9) och resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (2,46).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (11,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 116 (148).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 59 (85).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 364,0 Mkr (8,3) och rörelseresultatet till 30,9 Mkr (−18,6). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 16,0 Mkr (−7,7) motsvarande 1,07 kr per aktie (−0,44).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Besqab produktionsstartade Solna Parad, 116 bostads­rättslägenheter i Solna Centrum.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–sep 2022 jan–sep 2021 jul–sep 2022 jul–sep 2021 okt 2021–
sep 2022
jan–dec 2021
Intäkter, Mkr 1 908,5 1 577,6 695,4 403,6 2 948,8 2 617,9
Rörelseresultat, Mkr 74,1 109,3 6,5 32,8 177,9 213,1
Resultat efter skatt, Mkr 73,4 157,6 2,4 37,9 208,4 292,6
Rörelsemarginal, % 3,9 6,9 0,9 8,1 6,0 8,1
Avkastning på eget kapital, %, 2) 5,2 12,5 0,5 9,0 11,5 16,8
Soliditet, % 41,9 45,1 41,9 45,1 41,9 40,1
Resultat per aktie före utspädning, kr 4,84 10,21 0,19 2,46 13,53 19,01
Eget kapital per aktie, kr 121,61 112,21 121,61 112,21 121,61 121,03

Försäljning och produktion

jan–sep 2022 jan–sep 2021 jul–sep 2022 jul–sep 2021 okt 2021– sep 2022 jan–dec 2021
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 348 425 116 147 725 802
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 819 1 459 1 819 1 459 1 819 1 786
Antal sålda bostäder, st, 4) 282 294 59 85 540 552
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 66 66 66 66 66 70
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 1 1 1 1 1 0
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 1 0 1 0 0

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter.                

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in: https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5271338&linkSecurityString=b7dd1bd1e

Konferensen kan också följas online genom följande länk:

https://fronto.vancastvideo.com/event/PivcpZw9/3063?lang=2539

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 oktober 2022 klockan 13:00 (CEST).


 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.