Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma

Regulatorisk information
Årsstämman i Besqab AB (publ) hölls torsdagen den 28 april 2022 på Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 4,00 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt konvertibelprogram (Konvertibelprogram 2022/2026) för samtliga Besqabanställda.

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 2 maj 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 5 maj 2022 genom Euroclear Sweden AB. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes även som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 välja Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Styrelse- och revisionsarvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 470 000 kronor till ordföranden och med 290 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om inrättande av konvertibelprogram 2022/2026
Stämman antog styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqab-koncernen ("Konvertibelprogram 2022/2026"), innefattande emission av konvertibler. Konvertibelprogram 2022/2026 innebär att Besqab ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 20 350 000 kronor genom emission av konvertibler av serie 2022/2026. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 100 kronor eller multiplar därav. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Konverteringskurs ska fastställas till 115 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 29 april 2022 – 13 maj 2022. Konvertering till aktier i Besqab kan ske under tre konverteringsperioder om två veckor som inleds dagen efter offentliggörandena av delårsrapporterna för perioderna januari–mars 2025, januari–september 2025 och januari–mars 2026. Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om 3,75 procent från den 7 juni 2022 och förfaller till betalning den 7 juli 2026 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. 

Styrelsens avsikt är att inför kommande årsstämmor föreslå liknande konvertibelprogram förutsatt att styrelsen vid en framtida utvärdering bedömer att syftet med Konvertibelprogram 2022/2026 uppnåtts. 
 
Fullständig dokumentation från årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 17:00 (CEST).
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.