Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förlänger inte avtal för byggrätter i Lövholmen

I december 2014 ingick Besqab, som del i ett JV-bolag, avtal om förvärv av cirka 700 blivande byggrätter inom Lövholmenområdet i Stockholm varav Besqabs andel utgör cirka 350 bostäder. Avtalet, som bland annat är villkorat av en ny detaljplan för bostads­ändamål, löpte nyligen ut. På grund av förändrade marknadsförutsättningar har Besqab valt att inte förlänga avtalet för att i stället fokusera på andra intressanta förvärvsmöjligheter.

I december 2014 tecknade Besqab och Järntorget (idag del av ALM Equity-koncernen) avtal med Cementa AB om förvärv av byggrätter i Lövholmen i Liljeholmsviken i Stockholm. Detaljplanearbetet har drivits i ett hälftenägt JV och Besqabs del av affären omfattar cirka 300–400 byggrätter. Detaljplanen är i samrådsskede och produktionsstart av en första etapp bedöms i dagsläget kunna ske 2027.

Det aktuella förvärvsavtalet med Cementa löpte nyligen ut. Förändrade marknadsförutsättningar för bostads­utveckling med minskad köpkraft, ökade produktionskostnader och ökade räntekostnader tillsammans med projektets komplexitet och långa ledtid har gjort det svårt att enas om villkor för en förlängning.

Besqab gör bedömningen att de avtalsmässiga förutsättningarna inte är tillräckliga för att balansera projektets risker och möjligheter och har därför beslutat att inte medverka i fortsatta förhandlingar om en förlängning av förvärvsavtalet. Beslutet ger Besqab möjlighet att fokusera på andra intressanta förvärv med ambitionen att tillföra byggrättsportföljen nya lönsamma projekt med potentiella produktionsstarter de kommande åren. Besqab arbetar strategiskt för en attraktiv byggrättsportfölj med en väl avvägd mix av projekt för att säkerställa god riskspridning, låg likviditetsbelastning och redundans för produktionsstarter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Westring, Chef Ackvisition & Exploatering Ägda Hem, e-post: johan.westring@besqab.se, tel: 08-409 416 39
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se , tel: 08-409 415 57

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.