Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Förtida inlösen av Besqabs obligationer (ISIN: SE0015950233) förklaras ovillkorad

Regulatorisk information

Den 26 april 2023 meddelade Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) att innehavarna av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med ordinarie förfall den 14 maj 2024 (”Obligationslånet”) har underrättats om att Bolaget kommer att utnyttja rätten att påkalla en villkorad förtida inlösen av Obligationslånet i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationslånet. Den förtida inlösen var villkorad av att likviden har mottagits för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr i Bolaget som först offentliggjordes av Bolaget den 24 februari 2023 (”Villkoret”).

Bolaget kan idag bekräfta att Villkoret är uppfyllt och att inlösen därmed är ovillkorad. Inlösendagen infaller den 24 maj 2023 och beloppet för inlösen tillsammans med obetald ränta upplupen fram till och med dagen för inlösen kommer att betalas till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen, den 16 maj 2023, är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 5 maj 2023 klockan 15:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.