Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämma i Besqab AB

Regulatorisk information
Årsstämman i Besqab AB (publ) hölls torsdagen den 27 april 2023 på Golfvägen 2 i Danderyd.

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Christian Olin valdes till ny styrelseledamot. Olle Nordström omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 välja Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Styrelse- och revisionsarvode

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 470 000 kronor till ordföranden och med 290 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt godkände styrelsens ersättningsrapport.

Fullständig dokumentation från årsstämman finns tillgänglig på www.besqabgroup.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 18:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.