Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) (”Besqab”) har idag den 29 mars 2023 hållit en extra bolagsstämma på Golfvägen 2 i Danderyd. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Besqabs webbplats, www.besqabgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Ändring av bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Besqabs bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor samt att antalet aktier vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Beslut om godkännande av företrädesemission

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 24 februari 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). I enlighet med vad som offentliggjordes den 27 mars 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren att den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Besqab förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 april 2023 erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Besqab. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Besqab. Teckningskursen per aktie har fastställts till 27 kronor, vilket innebär att om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Besqab cirka 833 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023.

Företrädesemissionen innebär att Besqabs aktiekapital kan öka med högst 308 453 680 kronor genom nyemission av högst 30 845 368 aktier. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 30 845 368 nya aktier, motsvarande cirka 66,5 procent av det totala antalet aktier i Besqab efter Företrädesemissionen.

Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 30 mars 2023.

Fullständiga förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Besqabs hemsida, www.besqabgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 29 mars 2023 klockan 17:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.