Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2024 har nu utsetts.

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2024 har nu utsetts. I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Besqab AB (publ) utgörs av:

  • Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande familjen Nordström inklusive bolag
  • Erik Gustafsson representerande familjen Douglas inklusive bolag
  • Anders Wilson representerande Olle Engkvists stiftelse

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 53 procent av röster och kapital av ägandet i bolaget per den 31 augusti 2023.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2024 kommer att äga rum onsdagen den 24 april 2024. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.