Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Förändring av styrelse samt namnbyte i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) avser kalla till bolagsstämma för val av styrelse och byte av företagsnamn till följd av att Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Budgivaren”) fullföljt det rekommenderade uppköpserbjudandet.

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga sina aktier i Besqab till Budgivaren mot vederlag bestående av nyemitterade aktier i Aros Bostad ("Erbjudandet"). Budgivaren har genom press­meddelande idag den 15 mars 2024 offentliggjort utfallet i Erbjudandet, förklarat Erbjudandet ovillkorat och fullföljt Erbjudandet.

Efter Erbjudandet kontrollerar Budgivaren sammanlagt 44 712 280 aktier i Besqab, motsvarande cirka 96,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab 1). Budgivaren har förlängt acceptperioden till och med 17.00 (CEST) den 5 april 2024 för att ge återstående aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet. Budgivaren har meddelat Besqab att de avser att påkalla tvångsinlösen av de resterande aktierna i Bolaget och verka för att Bolagets aktie avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Som Budgivaren tidigare har kommunicerat i samband med offentliggörandet av Erbjudandet är avsikten att det nya bolaget ska heta Besqab AB (publ). Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Besqab, i samråd med Budgivaren, beslutat att kalla till en extra bolagstämma att hållas omkring den 17 april 2024 för beslut om ändring av Bolagets bolagsordning där Bolagets företagsnamn föreslås ändras till Besqab Bostads­utveckling AB (publ). Vidare föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om val av styrelse, varvid kommande styrelse i Bolaget föreslås bestå av Olle Nordström, Sara Mindus, Zdravko Markovski och Andreas Philipson med Olle Nordström som styrelseordförande. 

Kallelsen kommer att offentliggöras genom separat press­meddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Durling, kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 15 mars 2024 klockan 11:30 (CET).
 

 [1] Baserat på totalt 46 268 052 aktier i Besqab, exklusive egna aktier som återköpts av Besqab (för närvarande 92 145 aktier).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.