Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab

Regulatorisk information
Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693–8881, (”Besqab”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 april 2024 klockan 10.00 hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 april 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande till Besqab senast torsdagen den 11 april 2024 till adressen Cirio Advokatbyrå AB, Att: Sebastian Iso-Kamula, Box 3294, 103 65 Stockholm eller via e-post till sebastian.iso-kamula@cirio.se (ange ”Extra bolagsstämma 2024” i ämnesraden). Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner för detta. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 11 april 2024 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska till anmälan bifoga en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats besqabgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstammor.   

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande finns det i Besqab totalt 46 360 197 aktier och röster, varav 92 145 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 7. Val av styrelse
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av företagsnamn
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå föreslås som ordförande vid stämman eller, vid

hennes förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 6–7, Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Styrelsen föreslås bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter med Olle Nordström, Sara Mindus, Zdravko Markovski och Andreas Philipson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Olle Nordström.

Punkt 8, Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av företagsnamn

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra § 1 i Besqabs bolagsordning enligt nedan varvid Besqabs företagsnamn ändras till Besqab Bostads­utveckling AB (publ).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn ska vara Besqab AB (publ). § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn ska vara Besqab Bostads­utveckling AB (publ).

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, inklusive justering till annan variant av företagsnamn, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 27 mars 2024 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats besqabgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstammor. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy­ för bolagsstämmor: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy­-bolagsstammor-svenska.pdf

_______


Danderyd i mars 2024

Besqab AB (publ)

Styrelsen