Logotype

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Bolaget”) ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

Ändringen är ett resultat av att 40 560 aktier har tecknats av teckningsoptionsinnehavare, inom ramen för det teckningsoptionsprogram som beslutades av bolagsstämma den 6 januari 2011 samt årsstämmans beslut om ändring av teckningsoptionsvillkoren den 7 maj 2014. Härefter finns inga ytterligare utestående teckningsoptioner.

Till följd av tilldelningen av aktier ökade Bolagets aktiekapital med 405 600 kronor. Aktiekapitalet uppgår per den 30 september 2014 till 155 148 290 kronor fördelat på 15 514 829 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller kontakta:
Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Bolaget ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl. 14.30.