Logotype

Valberedning inför årsstämman 2016 i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information

Årsstämman den 6 maj 2015 beslutade om instruktion för valberedning inför årsstämman 2016. Instruktionen innebär bland annat att valberedningen ska bestå av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2015, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2016 i Besqab AB (publ) har nu utsetts och utgörs av:

  • Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande Skirner AB,

  • Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare samt

  • Conny Bjärnram representerande Solid Brass AB.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 46 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby.

Besqabs årsstämma 2016 kommer att äga rum onsdagen den 27 april 2016.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:

Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83