Logotype

Besqab Delårsrapport januari–mars 2016 Hög lönsamhet och stor efterfrågan på Besqabs bostäder

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2016-05-12

"Besqab inleder 2016 med god försäljning och hög lönsamhet i en fortsatt stark bostads­marknad. Vår utveckling visar på förmåga att tillvarata de möjligheter marknadens gynnsamma förutsättningar ger. Kvartalets resultat är sällsynt bra, stärkt av försäljningen av två av våra vård- och omsorgsfastigheter. Vi arbetar vidare för att fortsätta växa på stabil och lönsam grund.”
– Anette Frumerie, VD

Januari–mars 2016

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 382,0 Mkr (370,2) och rörelseresultatet till 128,9 Mkr (45,1), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  • Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 278,4 Mkr (344,3) och rörelseresultatet till 115,7 Mkr (43,6), varav resultat från fastighets­försäljningar 58,8 Mkr
  • Resultatet efter skatt ökade till 113,2 Mkr (39,1) motsvarande 7,31 kr per aktie (2,52)
  • Eget kapital uppgick per den 31 mars uppgick till 1 011,3 Mkr (720,4) motsvarande 65,43 kr per aktie (46,43)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 328,1 Mkr (228,4)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • I januari avtalade Besqab om förvärv av del av en fastighet i Stureby i Stockholm, för omvandling till cirka 60 lägenheter. Säljare är en bostads­rättsförening.
  • Besqab har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på Tavelsjövägen i Årsta. Markanvisningen omfattar cirka 65 lägenheter.
  • I mars tillträdde Besqab Lantmännens fastigheter i Kungsängen i Uppsala, omfattande cirka 500 byggrätter till Besqab.
  • Vård- och omsorgsfastigheterna Silverhöjden i Lidingö och Granparken i Norrtälje har sålts till Lantmännen. Resultatet från försäljningarna uppgår till 58,8 Mkr.
  • I februari offentliggjordes att Besqab erhåller priset för bostads­utvecklings­branschens nöjdaste kunder 2015 med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 81 av 100.

KONCERNEN I SIFFRORjan–mar 2016jan–mar 2015apr 2015–mar 2016jan–dec 2015
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)382,0370,21 486,71 474,9
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr,   1)128,945,1361,0277,3
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)33,712,224,318,8
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning exklusive   fastighets­försäljningar, %, 1)18,312,218,216,7
Intäkter, Mkr278,4344,31 343,41 409,3
Rörelseresultat,   Mkr115,743,6347,6275,4
Resultat efter   skatt, Mkr113,239,1335,3261,2
Rörelsemarginal,   %41,612,725,919,5
Räntabilitet   på eget kapital, %, 2)47,222,338,732,9
Soliditet, %70,353,959,2
Resultat per   aktie, kr7,312,5221,6216,83
Eget kapital   per aktie, kr65,4346,4358,52
Antal produktionsstartade   bostäder, st97142344389
Antal sålda   bostäder, st109172433496
Antal bostäder   i pågående produktion, st700548639
Andel sålda   och bokade bostäder i pågående produktion, %978996
Antal osålda   bostäder i avslutad produktion, st010

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 07.30.