Logotype

Valberedning inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ)

PRESS­MEDDELANDE 2016-10-19

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om instruktion för valberedning inför årsstämman 2017. Instruktionen innebär bland annat att valberedningen ska bestå av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2016, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ) har nu utsetts och utgörs av:

  •  Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande Skirner AB
  •  Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  •  Olof Nyström representerande Fjärde AP-Fonden

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 47,5 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby.

Besqabs årsstämma 2017 kommer att äga rum onsdagen den 26 april 2017.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information: Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83