Logotype

Valberedningens förslag till Besqabs årsstämma 26 april 2017

PRESS­MEDDELANDE 2017-03-23

Valberedningen i Besqab föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Sara Mindus.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett belopp om totalt 1 630 000 kronor, fördelat med 370 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval på ett år av revisonsbolaget Ernst & Young AB med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallade styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 31 augusti 2016, för att tillsätta en valberedning. Valberedningen utgörs av Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande (Skirner AB), Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare) samt Olof Nyström (Fjärde AP-Fonden).

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman kommer att hållas den 26 april 2017 kl 16.00 i Solna.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 17.00 (CEST).