Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad delårsrapport januari - september 2018

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper under fredagen delårsrapport för perioden januari - september 2018. Under tredje kvartalet såldes 19 bostäder, innebärande att 76 procent av bostäderna i pågående produktion är sålda. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2018 till 352 miljoner kronor, vilket motsvarar en soliditet om 66,6 procent.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Aros Bostad har en långsiktig syn på bostads­marknaden och vi bedömer att den underliggande efterfrågan på prisvärda och högkvalitativa bostäder kommer vara fortsatt stark under lång tid framöver. Vi har förmånen att med stabil finansiering i ryggen kunna fortsätta vår projektutveckling enligt plan. Dock så ser vi att det kommer att krävas regulatoriska förändringar för att öka rörligheten och återuppliva bostads­marknaden i Stockholm, inte minst för att hjälpa förstagångsköpare in på marknaden.”

Perioden januari – september 2018 (motsvarande period 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 128 TSEK (33 321)
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 6 107 TSEK (31 217)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 819 TSEK (34 801)
 • Rörelsemarginalen var 13,8 procent (127,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (60,97)
 • Antal pågående projekt uppgick till 24 (17) varav 2 (2) är under produktion
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 61 (105), totalt är 76 procent (57) av bostäder i pågående produktion sålda

Perioden juli – september 2018 (motsvarande period 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 371 TSEK (4 166)
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 361 TSEK (–867)
 • Resultat före skatt uppgick till – 1 343 TSEK (-7 817)
 • Rörelsemarginalen var negativ
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-11,33)
 • Antal sålda bostäder under tredje kvartalet uppgick till 19 (16)

Väsentliga händelser under kvartalet
Under det tredje kvartalet har Aros Bostad tecknat avtal med RO-gruppen som genomför förberedande rivning för bostads­rättsprojektet Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.

I slutet av augusti togs första spadtaget för den första etappen av bostads­rättsprojektet O2 Orminge, vilket är Aros Bostads­ första projekt i Nacka.

Däröver har avtal tecknats med NCC avseende inledande mark- och grundläggningsarbeten för bostads­rättsprojektet Invernesshöjden i Danderyd, Stockholm.

Vidare har förvärv av tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun genomförts. Fastigheterna omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan som medger bebyggelse av småhus motsvarande 56 par- och radhus.

Väsentliga händelser efter perioden
Aros Bostad har under november månad genomfört en kvittningsemission av preferensaktier och därigenom konverterat en revers uppgående till cirka 76 miljoner kronor i kapitalbelopp inklusive upplupen ränta. Reversen var utställd till bolaget från LMK Forward AB.

Aros Bostad har under november månad genomfört en spridningsemission av preferensaktier motsvarande cirka 25 miljoner kronor samt noterat detta instrument på Nasdaq First North i Stockholm. Bolaget har genom spridningsemissionen erhållit cirka 750 nya preferensaktieägare.

Den 11 november påbörjade Aros Bostad försäljningen av bostads­rätter i projektet Link Järva Krog i Solna. Bostäderna är en del av den nya kvartersstaden Järva Krog där det planeras för nya kontor, bostäder, restauranger och butiker.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 klockan 07:30 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 68