Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Handeln i Aros Bostads­ preferensaktie inleds idag på Nasdaq First North

Idag inleds handeln i Aros Bostads­utveckling AB:s (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) preferensaktie på Nasdaq First North. För att uppnå Nasdaq First Norths spridningskrav har Aros Bostad inför noteringen genomfört en nyemission om 250 000 preferensaktier inklusive en överteckningsoption om 50 000 preferensaktier, motsvarande ett erbjudande om totalt
24,5 MSEK.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattade 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om högst 50 000 preferensaktier.
  • Erbjudandepriset fastställdes av styrelsen till 98 SEK per preferensaktie.
  • Den totala storleken i erbjudandet, inklusive Överteckningsoptionen, uppgick till 24,5 MSEK.
  • Den totala emissionsvolymen av preferensaktier tolv månader föregående erbjudandet uppgår till 414 MSEK. Erbjudandets primära syfte är genomförandet av en ägarspridning samt skapa förutsättningar för en notering av Bolagets preferensaktier.
  • Erbjudandet var kraftigt övertecknat och cirka 750 investerare har tecknat och tilldelats preferensaktier i Aros Bostad. Samtliga investerare som ansökt om att teckna preferensaktier i erbjudandet har blivit tilldelade preferensaktier. Spridningskravet på Nasdaq First North är således uppfyllt.
  • Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om
    2,13 SEK respektive 2,12 SEK per preferensaktie. Preferensaktier i erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.
  • Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.
  • Preferensaktien kommer att handlas under kortnamnet ”AROS PREF”. ISIN-koden för preferensaktien på Nasdaq First North är SE0010598250.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
“Aros Bostad är en långsiktig aktör med en stark projektportfölj på en marknad som har en dokumenterad bostads­brist. Genom noteringen av vår preferensaktie tar vi ytterligare ett steg i vår tillväxtplan och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget i en transparent miljö.” 

Aros Bostad i korthet
Aros Bostads­ affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Kärnan i Aros Bostads­ verksamhet har sedan starten varit utvecklandet av en stadsbild med tidlösa och beständiga hem åt medvetna bostadsägare. Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har Bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda. Idag består bostads­portföljen av 24 projekt med en total utvecklings­bar area om cirka 266 000 kvm ljus BTA (bruttoarea) fördelat på cirka 3 400 bostäder. Aros Bostad har över tid uppvisat en stark tillväxt i sin byggrättsportfölj och har en väletablerad position i marknaden.

Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom stamaktiekapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två alternativa investeringsfonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV.

Rådgivare samt emissionsinstitut
DNB Markets är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Erik Penser Bank och Avanza Bank är Selling agents i Erbjudandet. Emissionsinstitut i Erbjudandet är DNB Bank ASA, filial Sverige.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på bostads­utveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads­ geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.arosbostad.se/investerare eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 68


Ladda ner