Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad delårsrapport januari - mars 2019

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper under onsdagen delårsrapport för perioden januari - mars 2019.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder. Vår ambition att öka antalet bostäder i pågående produktion ligger kvar och vi avser att fortsätta starta ytterligare bostads­projekt under året i linje med vår affärsplan.”

Aros Bostad har cirka 430 bostäder i pågående produktion, varav cirka 330 var i produktion vid första kvartalets utgång. Projektportföljen omfattar idag totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – mars 2019 (motsvarande period 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 092 TSEK (10 739).
  • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 6 401 TSEK (–1 639).
  • Resultat före skatt uppgick till 781 TSEK (–1 829).
  • Rörelsemarginalen var 23,8 procent (neg).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (–0,07).
  • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (18), varav 3 (2) är under produktion.
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 30 (19), antal bokade bostäder uppgick till 11 (0).
  • Totalt är 76 procent (62) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under kvartalet
Aros Bostad har tecknat avtal om att förvärva nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt O2 Orminge i Nacka.

Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad gällande nybyggnationsprojektet Nockebyn i Bromma, samt tecknat entreprenadavtal för projektet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Försäljningen av bostäderna i den andra och avslutande etappen i projekt Link Järva Krog är påbörjad.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt Nockebyn i Bromma. I samband med påbörjandet av byggnationen släpptes samtliga bostäder till försäljning.

Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – Kvalitet”.

Aros Bostad har tillträtt bostads­projektet Link Järva Krog och produktionsstartat 94 lägenheter.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 klockan 07:30 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner

Bilder

  • Magnus_Andersson_Aros_Bostad.jpg