Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bostads­projekt

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) redovisar i dagens delårsrapport för perioden januari – juni 2019 en ökad försäljning gentemot föregående år. Under perioden har 201 nya bostäder produktionsstartat, varav 143 under andra kvartalet. Vidare har en nyemission av preferensaktier om 45 miljoner kronor genomförts i syfte att ta tillvara på nya expansionsmöjligheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Försäljningen av våra bostäder har under det andra kvartalet hållit en väsentligt bättre nivå jämfört med samma period föregående år. Vi ser att de bostads­projekt som närmar sig färdigställande i princip är slutsålda, vilket har utgjort en grund för att produktionsstarta ytterligare två bostads­projekt om totalt 143 lägenheter under kvartalet. För att ta vårt ansvar som bostads­utvecklare, och öka tryggheten för kunden, har vi lanserat en förseningsgaranti i projektet Link Järva Krog, vilket ger kunden rätt att frånträda förhandsavtalet vid förseningar över ett kvartal.”

Aros Bostad har idag cirka 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – juni 2019 (motsvarande period 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 355 TSEK (20 757).
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 7 452 TSEK (5 746).
 • Resultat före skatt uppgick till –1 312 TSEK (3 162).
 • Rörelsemarginalen var 4,2 procent (21,4).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,11).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 69 (42), antal bokade bostäder uppgick till 20 (6).
 • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (22), varav 5 (2) är under produktion.
 • Totalt är 66 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden

 • Försäljningen av bostäderna i den andra och avslutande etappen i projekt Link Järva Krog är påbörjad.
 • Aros Bostad har startat byggnationen av bostäder i Link Järva Krog.
 • Aros Bostad har startat byggnationen av bostäder i projekt Nockebyn i Bromma.
 • Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – kvalitet”.
 • Aros Bostad har genomfört en nyemission av preferensaktier motsvarande cirka 45 miljoner kronor.
 • För att öka kundens trygghet i köpet av en nyproducerad bostads­rätt har Aros Bostad infört en säkerhet i förhandsavtalen, vilken ger kunden rätt att häva avtalet vid försening med mer än ett kvartal. De nya avtalen kommer i ett första steg att tillämpas i projektet Link Järva Krog.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 klockan 07:30 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad 
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00


Bilder

 • Magnus_Andersson_Aros_Bostad.jpg