Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­utveckling AB (publ) genomför nyemission av preferensaktier om cirka 45 miljoner kronor

Regulatorisk information
Styrelsen i Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 459 182 preferensaktier till vissa långivare samt en ytterligare investerare till ett pris om 98 kronor per preferensaktie. Emissionen genomförs i enlighet med ingångna avtal med respektive tecknare.

Nyemissionen har beslutats av Aros Bostads­ styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25 september 2018 och innebär reglering av fordringar om cirka 40 miljoner kronor som kvittas i förhållande till Aros Bostad-koncernen. Tecknare i kvittningsemissionen är M2 Asset Management AB[1], Visionalis AB, Anerem AB[2], Olof Isberg och LMK Forward AB. Därutöver emitteras preferensaktier motsvarande cirka fem miljoner kronor till Prior Nilsson Real Invest mot kontant betalning. Teckningskursen uppgår till 98 kronor per preferensaktie. Teckningskursen är baserad på avtal och har bestämts efter affärsmässiga förhandlingar mellan Bolaget och långivarna i samband med ingående av låneavtal. Nyemissionen medför att Aros Bostads­ finansiella ställning stärks genom att befintliga lån om cirka 40 miljoner kronor konverteras till eget kapital samt att Bolaget erhåller ytterligare cirka 5 miljoner kronor i likvida medel.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 9 183,64 kronor, från 645 889,62 till 655 073,26, genom nyemission av 459 182 preferensaktier. Antalet preferensaktier ökar genom nyemissionen från 4 439 331 till 4 898 513 och det totala antalet aktier ökar från 32 294 481 till 32 753 663. Nyemissionen medför en utspädning för aktieägarna i Bolaget om 1,40 procent av antalet aktier och 0,16 procent av antalet röster i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till vissa utvalda strategiska investerare i Bolaget och kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån från ovannämnda långivare i enlighet med avtal samt stärka Bolagets egna kapital.


[1] M2 Asset Management AB kontrolleras av Rutger Arnhult.

[2] Visionalis AB och Anerem AB kontrolleras av Olof Isberg.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019, 07:30 CEST.

Ladda ner