Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB

Regulatorisk information

Aktieägarna i Aros Bostads­utveckling AB, org. nr 556699-1088, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 september 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

       i.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 12 september 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 12 september 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

     ii.          dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 12 september 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Aros extra bolagsstämma 2019, Baker McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller e-post på adresser enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast den 12 september 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.arosbostad.se.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av ny styrelseledamot
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 4 397 538 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 87 950,76 kronor.

Teckningskursen för varje stamaktie ska vara 34,11 kronor, totalt högst 150 000 021,18 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på Bolagets uppskattade marknadsvärde samt efter överenskommelse med tecknaren och har fastställts efter förhandlingar med tecknaren.

Rätten att teckna stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Första AP-fonden.

Teckning av stamaktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2019. Betalning för tecknade stamaktier ska erläggas senast den 5 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Nyemissionen och teckning av aktier ska vara villkorad av att Första AP-fonden genomgår och godkänns vid ägarprövning hos Finansinspektionen.

De nya stamaktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till Första AP-fonden som av styrelsen bedöms som en strategisk och viktig institutionell investerare i Bolaget och att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar nyemissionen till att finansiera nya och pågående projekt samt en högre takt av investeringar genom att utöka Bolagets byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8: Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av ny styrelseledamot

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det föreslås att den till nyval föreslagna ledamoten ska erhålla samma arvode som övriga ledamöter i enlighet med årsstämmans beslut, varvid ersättning ska utgå med 200 000 kronor.

Det föreslås att Johan Temse väljs som ny ledamot. Samtliga övriga ledamöter Göran Cöster, Johan A. Gustavsson (ordförande), Jörgen Lundgren, Per Rutegård, Samir Taha och Ylva Lageson kvarstår.

Val av Johan Temse som ny styrelseledamot ska vara villkorat av att Första AP-fonden genomgår och godkänns vid ägarprövning hos Finansinspektionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 753 662 aktier och 28 345 001,20 röster fördelade på 27 855 150 stamaktier medförande lika många röster och 4 898 512 preferensaktier medförande 489 851,20 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut inklusive handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före extra bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Hamngatan 13 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.arosbostad.se enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För att genomföra extra bolagsstämman kommer Bolaget samt andra närstående bolag inför, i samband med samt i extra bolagsstämmans efterföljande arbete att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kan komma att vara uppgifter från aktieboken, anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att det är:

 • nödvändigt för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser; eller
 • det är i Bolagets berättigade intresse, till exempel, att upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under extra bolagsstämman, och det intresset inte är underordnat ditt intresse mot behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att delas med tredjepartsleverantörer som till exempel Baker & McKenzie Advokatbyrå för tillhandahållandet av tjänster i samband med extra bolagsstämman. För mer information om hur Bolaget och dess närstående bolag behandlar personuppgifter vänligen läs integritetspolicy­n på Bolagets hemsida: www.arosbostad.se/integritetspolicy­/

Du som anger någon som ombud eller biträde för extra bolagsstämman ansvarar för att informera ombudet eller biträdet om att personuppgifter kommer att behandlas av Bolaget.

****

Stockholm i september 2019

Aros Bostads­utveckling AB

Styrelsen

Ladda ner