Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad avser att genomföra ett garanterat utbyteserbjudande av preferensaktier och en riktad nyemission av preferensaktier om totalt 552 MSEK

Regulatorisk information
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Styrelsen för Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar dels att erbjuda Bolagets preferensaktieägare att lösa in sina preferensaktier i utbyte mot nya preferensaktier ("Nya Preferensaktier") i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"), dels att ytterligare upp till 5 551 631 Nya Preferensaktier emitteras, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till vissa institutionella och långsiktiga aktieägare till en teckningskurs om 96,25 SEK och ett nominellt värde om 100 SEK per Ny Preferensaktie (den "Riktade Emissionen"). Styrelsen har för avsikt att besluta att preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet ska lösas in till nominellt värde om 100 SEK per preferensaktie i enlighet med bolagsordningens bestämmelser så snart som möjligt efter 1 juni 2021. Kallelse till extra bolagsstämma som avses att hållas den 23 november 2020 ("Extra Bolagsstämman") och som föreslås besluta om Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen kommer att publiceras av Bolaget genom separat press­meddelande idag.

Utbyteserbjudandet i sammandrag:

 • Utbyteserbjudandet är frivilligt och omfattar samtliga preferensaktier i Aros Bostad.
 • Aros Bostad erbjuder 51 Nya Preferensaktier för 50 befintliga preferensaktier i Aros Bostad som löses in (motsvarande ett inlösenbelopp om 102 SEK och teckningskurs för de Nya Preferensaktierna till nominellt värde om 100 SEK), innebärandes ett nominellt värde på de Nya Preferensaktierna som kan emitteras i Utbyteserbjudandet om cirka 500 MSEK.
 • Nya Preferensaktier kommer att ha en årlig preferensutdelning om 7,50 SEK.
 • Bolagets styrelse har för avsikt att, så snart som möjligt efter den 1 juni 2021, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, lösa in samtliga befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet till nominellt belopp om 100 SEK per befintlig preferensaktie.
 • Första utbetalningen av preferensutdelning på Nya Preferensaktier sker den 6 september 2021 (1,88 SEK), förutsatt bolagstämmans beslut om utdelning. Utbetalning av vid årsstämman 2020 beslutad utdelning på inlösta befintliga preferensaktier och befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet kommer att ske den 4 mars 2021 (2,13 SEK) samt den 4 juni 2021 (2,12 SEK).
 • Preferensaktieägare representerande cirka 90,4 procent av befintliga preferensaktier har åtagit sig att lösa in sina befintliga preferensaktier och teckna sin pro rata-andel av Nya Preferensaktier i Utbyteserbjudandet. Garantiåtaganden har lämnats av vissa befintliga preferensaktieägare, innefattande M2 Asset Management, Merlinum, PEG Capital Partners, Penser Yield, PriorNilsson Yield samt av grundarna[1] av Bolaget (”Grundarna”) samt av Bolagets VD och vice VD, att på motsvarande villkor som den Riktade Emissionen teckna den del av Utbyteserbjudandet som inte omfattas av teckningsåtaganden till ett belopp upp till cirka 48 miljoner SEK, motsvarande 496 074 Nya Preferensaktier. Utbyteserbjudandet är således fullt garanterat.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget, vilkas innehav motsvarar cirka 96,2 procent av aktiekapitalet och cirka 95,7 procent av rösterna i Bolaget, däribland Första AP-fonden, har åtagit sig att rösta i enlighet med styrelsens förslag till beslut gällande Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen.
 • De Nya Preferensaktierna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market och anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet beräknas löpa mellan den 25 november och den 9 december 2020.
 • I förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för befintlig preferensaktie under de senaste 20 handelsdagarna om 99,2 SEK motsvarar Utbyteserbjudandets inlösenbelopp om 102 SEK en premie om 2,8 procent.

Riktade Emissionen i sammandrag:

 • Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen cirka 53 MSEK (motsvarande 546 275 Nya Preferensaktier) före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen, med bibehållna årliga kostnader för Bolagets preferensaktier.
 • Den Riktade Emissionen omfattar högst 1 042 349 Nya Preferensaktier, innefattande dels ovan 546 275 Nya Preferensaktier baserat på fasta åtaganden att emitteras utöver Utbyteserbjudandet, dels ovan beskrivna garantiåtaganden om 496 074 Nya Preferensaktier hänförliga Utbyteserbjudandet, som således endast kommer att emitteras i den mån full accept inte uppnås i Utbyteserbjudandet. Acceptansgraden i Utbyteserbjudandet kommer således att påverka hur många Nya Preferensaktier som emitteras i den Riktade Emissionen, varvid 5 551 631 Nya Preferensaktier är det maximala antalet Nya Preferensaktier som kommer att vara utgivna efter genomförandet av transaktionerna.
 • Nya Preferensaktier i den Riktade Emissionen emitteras till en teckningskurs om 96,25 SEK, motsvarande nominellt värde på den Nya Preferensaktien med avdrag för utebliven utdelning för de inledande två kvartalen (1,88 SEK det första kvartalet och 1,87 SEK för det andra kvartalet).
 • Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Tecknare i den Riktade Emissionen inkluderar bland andra LMK Industri, M2 Asset Management, Merlinum, PEG Capital Partners, Penser Yield, PriorNilsson Yield samt Grundarna.
 • Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av transaktionerna.

Bakgrund och motiv

Aros Bostad genomförde i december 2017 Bolagets första emission av preferensaktier, som i november 2018 följdes upp med en spridningsemission och notering av de befintliga preferensaktierna på Nasdaq First North. I september 2019 blev Första AP-fonden ny storägare i Bolaget genom en nyemission av stamaktier motsvarande cirka 150 MSEK. Nyemissionen av stamaktier till Första AP-fonden var ett led i Aros Bostads­ fortsatta ambition att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Bolagets byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv, samtidigt som ägarbasen förstärktes med en välrenommerad institutionell ägare.

Alltsedan Bolagets första preferensaktieemission har Bolaget konsekvent utvecklat sin byggrättsportfölj och ytterligare reducerat risken avseende Bolagets finansiella profil. Bolaget har totalt 23 projekt med en total utvecklings­bar area om cirka 265 739 kvm, motsvarande 3 250 potentiella lägenheter per Q2 2020.

Villkoren för de Nya Preferensaktierna är utformade för att reflektera Bolagets nuvarande förutsättningar och bedömda riskprofil. Syftet med Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt reducera Bolagets finansiella riskprofil genom emission av Nya Preferensaktier vilka belöper med en lägre årlig preferensutdelning jämfört med befintliga preferensaktier samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen utgör ett integrerat refinansieringspaket avseende Bolagets preferensaktier och avses vara villkorade av varandra vid beslut på Extra Bolagsstämman.

Utbyteserbjudandet

Styrelsen för Aros Bostad har idag beslutat att föreslå att Extra Bolagsstämman beslutar om Utbyteserbjudandet, genom vilket Bolaget erbjuder 51 Nya Preferensaktier för 50 befintliga preferensaktier i Aros Bostad som löses in. Utbytesförhållandet motsvarar ett inlösenbelopp om 102 SEK och en teckningskurs för de Nya Preferensaktierna om 100 SEK, innebärandes ett nominellt värde på de Nya Preferensaktierna som kan emitteras i Utbyteserbjudandet om cirka 500 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Befintliga preferensaktier i Bolaget kommer, förutsatt Extra Bolagsstämmans beslut om bolagsordningsändring, att vara av serie A, medan Nya Preferensaktier kommer att vara av serie B. Nya Preferensaktier kommer att ha en årlig preferensutdelning om 7,50 SEK och kunna lösas in av Bolaget till 120 SEK fram till den tredje årsdagen och därefter till nominellt värde och i övrigt ha samma huvudsakliga villkor som befintliga preferensaktier, inklusive avstämningsdagar för kvartalsvis utdelning.

Bolagets styrelse har för avsikt att, så snart som möjligt efter den 1 juni 2021, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, lösa in samtliga befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet till nominellt belopp om 100 SEK per befintlig preferensaktie. Styrelsen har vidare för avsikt att låta befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet vara fortsatt noterade på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att de befintliga preferensaktierna löses in enligt styrelsens beslut därom, förutsatt att Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav fortsatt är uppfyllda.

Första utbetalningen av preferensutdelning på Nya Preferensaktier sker den 6 september 2021 (1,88 SEK), förutsatt att årsstämman 2021 beslutar om utdelning. Utbetalning av vid årsstämman 2020 beslutad utdelning på inlösta preferensaktier och befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet kommer att ske den 4 mars 2021 (2,13 SEK) samt den 4 juni 2021 (2,12 SEK).

Utbyteserbjudandet är frivilligt och omfattar samtliga preferensaktier i Aros Bostad. Utbyteserbjudandet kan endast accepterats i förhållande till aktieägares hela innehav av Befintliga Preferensaktier. I de fall en preferensaktieägares antal Befintliga Preferensaktier ej är jämnt delbart med 50, så kommer värdet av den fraktion av en aktie som uppstår (baserat på nominellt värde för Nya Preferensaktier om 100 SEK) att betalas ut kontant inom 30 dagar från registrering av de Nya Preferensaktierna hos Bolagsverket.

Befintliga preferensaktier som löses in i Utbyteserbjudandet kommer att apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen bland annat i syfte att administrera betalning av beslutad utdelning på befintliga preferensaktier i enlighet med årsstämmans beslut av den 15 juni 2020. Ingen motsvarande reservering kommer att göras för befintliga preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet.

De Nya Preferensaktierna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet beräknas löpa mellan den 25 november och den 9 december 2020.

Den Riktade Emissionen

Vidare har styrelsen för Aros Bostad idag beslutat att föreslå att Extra Bolagsstämman beslutar om den Riktade Emissionen, genom vilken högst 1 042 349 Nya Preferensaktier kan emitteras, vilket inkluderar upp till 496 074 Nya Preferensaktier som kan komma att emitteras till garanter i Utbyteserbjudandet för att täcka sådan del av Utbyteserbjudande som inte accepteras av innehavare av befintliga preferensaktier vid avstämningsdagen för Utbyteserbjudandet. Acceptansgraden i Utbyteserbjudandet kommer således att påverka hur många Nya Preferensaktier som emitteras i den Riktade Emissionen, varvid 5 551 631 Nya Preferensaktier är det maximala antalet Nya Preferensaktier som kommer att vara utgivna efter genomförandet av transaktionerna.

Nya Preferensaktier i den Riktade Emissionen emitteras till en teckningskurs om 96,25 SEK. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende Utbyteserbjudandet och motsvarar nominellt värde på den Nya Preferensaktien med avdrag för utebliven utdelning för de inledande två kvartalen (1,88 SEK det första kvartalet och 1,87 SEK för det andra kvartalet).

Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen cirka 53 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen, med bibehållna årliga kostnader för Bolagets preferensaktier.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Preferensaktieägare representerande cirka 90,4 procent av befintliga preferensaktier har åtagit sig att lösa in sina befintliga preferensaktier och teckna sin pro rata-andel av Nya Preferensaktier i Utbyteserbjudandet.

Teckningsåtaganden avseende hela den Riktade Emissionen har ingåtts av bland annat LMK Industri, M2 Asset Management, Merlinum, PEG Capital Partners, Penser Yield, PriorNilsson Yield samt av Grundarna.

Vidare har garantiåtaganden lämnats av vissa befintliga preferensaktieägare, innefattande M2 Asset Management, Merlinum, PEG Capital Partners, Penser Yield, PriorNilsson Yield samt av Grundarna och av Bolagets VD och vice VD, avseende den del av Utbyteserbjudandet som inte omfattas av teckningsåtaganden till ett belopp om upp till cirka 48 miljoner SEK. Utbyteserbjudandet är således fullt garanterat.

Befintliga aktieägare i Bolaget, vilkas innehav motsvarar cirka 96,2 procent av aktiekapitalet och cirka 95,7 procent av rösterna i Bolaget, däribland Första AP-fonden, har åtagit sig att rösta i enlighet med styrelsens förslag till beslut gällande Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen.

Förändring av aktiekapitalet och antal röster samt utspädning

Förutsatt att samtliga befintliga preferensaktier löses in medför Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om 13 062,38 SEK (från 743 024,00 SEK till 756 086,38 SEK) genom nyemission av 5 551 631 Nya Preferensaktier, innebärandes att det totala antalet aktier i förhållande till antalet aktier innan Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen ökar från 37 151 200 aktier till 37 804 319 aktier (varav 32 252 688 utgörs av stamaktier och 5 551 631 av Nya Preferensaktier). Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen medför således en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av transaktionerna.

Extra bolagsstämma

Styrelsen har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämman, vilken planeras att hållas den 23 november 2020, för att besluta om Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen. Kallelsen till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras av Bolaget idag genom ett separat press­meddelande.

Prospekt och informationsbroschyr

Fullständig information avseende Utbyteserbjudandet kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas att godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras av Bolaget omkring den 24 november 2020.

Information till Aros Bostads­ aktieägare om Utbyteserbjudandet kommer även att publiceras i en informationsbroschyr på Aros Bostads­ hemsida www.arosbostad.se i anslutning till att kallelse sker till Extra Bolagsstämman.

Preliminär tidplan för Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

23 november 2020 Extra Bolagsstämma
24 november 2020 Offentliggörande av prospektet
24 november 2020 Avstämningsdag för deltagande i Utbyteserbjudandet
25 november 2020 –
9 december 2020
Anmälningsperiod för deltagande i Utbyteserbjudandet
11 december 2020 Offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandet
18 december 2020 Datum för bestämmande av apportreservering
30 december 2020 Första dag för handel i de Nya Preferensaktierna
4 mars 2021 Utbetalning av preferensutdelning (SEK 2,13) till aktieägare som äger Befintlig Preferensaktie på avstämningsdagen 1 mar 2021 eller som deltagit i Utbyteserbjudandet
4 juni 2021 Utbetalning av utdelning (SEK 2,12) till aktieägare som äger Befintlig Preferensaktie på avstämningsdagen 1 jun 2021 eller som deltagit i Utbyteserbjudandet
6 september 2021 Utbetalning av utdelning (SEK 1,88) till aktieägare som äger den Nya Preferensaktien på avstämningsdagen 1 sep 2021

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige agerar som finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB som legal rådgivare till Aros Bostad i samband med Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen.

Information

För information om Bolaget, Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

 • Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
 • Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70, eller
 • Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97.

Denna information utgör insiderinformation som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta press­meddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta press­meddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 280 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Erik Penser är Bolagets Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter:

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aros Bostad i någon jurisdiktion, varken från Aros Bostad eller från någon annan.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta press­meddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Utbyteserbjudandet och den Riktade Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta press­meddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), agerar för Aros Bostad i samband med Utbyteserbjudandet och den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. DNB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Utbyteserbjudandet och den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer dock att upprätta och offentliggöra ett EU-tillväxtprospekt avseende Utbyteserbjudandet som omnämns i detta press­meddelande. Prospektet kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är behörig myndighet och offentliggöras och hållas tillgänglig på Bolagets hemsida därefter.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta press­meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta press­meddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta press­meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är korrekta och varje läsare av press­meddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta press­meddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta press­meddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Aros Bostads­ aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Aros Bostads­ aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Aros Bostads­ aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Kapitalanskaffningen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Aros Bostads­ aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Aros Bostads­ aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1]

Samir Taha, Per Rutegård och Johan Gustavsson.

.......


Denna information utgör insiderinformation som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta press­meddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta press­meddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 280 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Information

För information om Bolaget, Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

 • Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
 • Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70, eller
 • Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97.
   
 • Erik Penser är Bolagets Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter: e-post: certifiedadviser@penser.setelefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner