Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB (publ)

Aktieägarna i Aros Bostads­utveckling AB, org. nr 556699-1088, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 kl. 09.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.45.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

 • Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
 • Inregistrering till stämman börjar klockan 08.45.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 13 november 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast fredagen den 13 november 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 17 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;
 1. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 17 november 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Aros Bostad Extra bolagsstämma 2020") alternativt per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 november 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.arosbostad.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.arosbostad.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ian.gulam@bakermckenzie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer senast den 22 november 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier
 8. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 9. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 10. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier
 11. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

 1. Det föreslås att 1 § justeras med anledning av att justeringar i lagstiftning varvid "firma" har ersatts med "företagsnamn".
 1. Det föreslås att införa en ny serie av preferensaktier. Befintliga preferensaktier ska vara preferensaktier av serie A. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

               "1. Aktieslag och röstetal

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier, preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Stamaktie medför en röst och preferensaktie av serie A och B medför en tiondels röst.

2. Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier av serie A och serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Preferensaktier av serie A och serie B medför företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") med ett belopp som ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning ("Årlig Preferensutdelning") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enlig nedan.

Årlig Preferensutdelning för preferensaktier av serie A ska vara 8,50 kronor per preferensaktie av serie A och rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie A ska föreligga första gången den första avstämningsdag som infaller efter den 30 juni 2018. Årlig Preferensutdelning för preferensaktier av serie B ska vara 7,50 kronor per preferensaktie av serie B och rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie B ska föreligga första gången den första avstämningsdag som infaller efter den 30 juni 2021. Ingen rätt till Preferensutdelning för preferensaktier av serie A eller serie B ska föreligga avseende avstämningsdagar som infaller före dessa datum.

Utbetalning av Preferensutdelning för preferensaktier av serie A och B ska göras kvartalsvis. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna för preferensaktier av serie A ska vara 31 augusti 2018 och därefter 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna för preferensaktier av serie B ska vara 1 september 2021 och därefter 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av Preferensutdelning för preferensaktier av serie A och B ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om ingen Preferensutdelning lämnats på preferensaktier av serie A och/eller B, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelningen för preferensaktier av serie A och/eller B lämnats, ska preferensaktierna av serie A och/eller B medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A och/eller B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon vinstutdelning alls).

Preferensaktierna av serie A och B ska i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska, under förutsättning att preferensaktier av serie A och B erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp enligt ovan, stamaktier erhålla utdelning.

3. Inlösen av preferensaktier av serie A och B

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A och/eller B efter beslut av styrelsen eller bolagsstämma. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A och/eller B som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A respektive B som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A och/eller B som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A och/eller B kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

 1. Fram till den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier av serie A ("Första A-emissionen"), ett belopp motsvarande (i) 115 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
 2. Från och med den tredje årsdagen av den Första A-emissionen och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) 100 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

 1. Fram till den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier av serie B ("Första B-emissionen"), ett belopp motsvarande (i) 120 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
 2. Från och med den tredje årsdagen av den Första B-emissionen och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) 100 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie B ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för preferensaktier av serie A och/eller B för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier av serie A respektive B till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Ägare av preferensaktie som inlösts ska vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

4 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska preferensaktier av serie A och B medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie ("Likvidationsbeloppet"), motsvarande inlösenbeloppet beräknat enligt punkten 3 ovan per tidpunkten för upplösningen, jämnt fördelat på varje preferensaktie. Därefter sker utskiftning till innehavare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

5. Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier av serie A och/eller B ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som sådan preferensaktie berättigar till enligt punkterna 2-4 i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

6. Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferensaktier av serie A och B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Innehavare av samtliga aktieslag ska harätt att teckna den del av emissionen som inte tecknas av aktieägare eller, i förekommande fall, innehavare av utfärdade teckningsrätter berättigade till primär företrädesrätt (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett om huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A och B. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett eller två slag, ska innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Innehavare av samtliga aktieslag ska harätt att teckna den del av emissionen som inte tecknas av aktieägare eller, i förekommande fall, innehavare av utfärdade teckningsrätter berättigade till primär företrädesrätt (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett om huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A och B. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag."

 1. Det föreslås även att § 10, deltagande vid bolagsstämma, justeras efter ändringar i lagstiftning.
 1. Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 6 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ett inlösenerbjudande till samtliga preferensaktieägare av serie A i Bolaget om inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade nya preferensaktier av serie B genom kvittning av inlösenfordran.

Styrelsen föreslår därmed att extra bolagsstämman fattar följande beslut.

Att Bolagets aktiekapital minskas med högst 97 970,24 kronor till totalt lägst 645 053,76 kronor genom indragning av högst 4 898 512 preferensaktier av serie A.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att genomföra en återbetalning till innehavare av preferensaktier av serie A i form av ett lösenbelopp bestående av inlösenfordran på Bolaget.

Skälet till att enbart preferensaktier av serie A erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för Bolaget och minska Bolagets finansiella riskprofil, eftersom Bolaget avser att emittera nya preferensaktier av serie B inom ramen för inlösenerbjudandet, vilka har rätt till lägre årlig preferensutdelning än de preferensaktier av serie A som är föremål för inlösenerbjudandet.

För varje inlöst preferensaktie av serie A ska betalas ett lösenbelopp bestående av en inlösenfordran på Bolaget om nominellt 102 kronor, varav 101,98 kronor överstiger aktiens kvotvärde.

Lösenbeloppet enligt ovan kan endast användas till att betala för tecknade nya preferensaktier av serie B genom kvittning och förfaller i samband med tidpunkten betalning av tecknade aktier i kvittningsemissionen enligt punkt 8 ("Kvittningsemissionen").

Om lösenbeloppet inte räcker till tecknandet av en hel ny preferensaktie av serie B i Kvittningsemissionen ska överstigande belopp betalas ut till fordringshavaren inom 30 bankdagar från det att Kvittningsemissionen slutligen registrerats vid Bolagsverket.

Anmälan i inlösenerbjudandet kan ske från och med den 25 november 2020 till och med den 9 december 2020 genom användande av en av Bolaget särskilt upprättad och tillhandahållen anmälningssedel. Anmälan är bindande och preferensaktier av serie A anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningsperioden.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen eftersom Bolagets aktiekapital kommer att öka genom nyemission av nya preferensaktier av serie B i enlighet med punkt 8 och punkt 9 i samband med minskningen, eftersom nyemissionerna är garanterade genom teckningsförbindelser och garantier, innebärandes att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 2019 uppgick till 564 084 299 kronor. Årsstämman beslutade att, inklusive årets resultat -17 739 938 kronor och efter utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A om 41 637 352 kronor, balansera 522 446 947 kronor i ny räkning. Inga förändringar av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen har skett sedan 31 december 2019. Inga förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital sedan den
31 december 2019.

Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för denna kallelse, med beaktande av de tre kommande utbetalningarna av beslutad utdelning för befintliga preferensaktier, föreligger full täckning för det bundna egna kapitalet.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för deltagande i inlösenerbjudandet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, och nyemission av preferensaktier enligt punkt 8 och punkt 9.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8: Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 4 996 479 preferensaktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 99 929,58 kronor.

Teckningskursen för varje preferensaktie ska vara 100 kronor, totalt högst 499 647 900 kronor om samtliga preferensaktier tecknas. Grunden för teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende inlösenerbjudandet enligt punkt 7.

Rätten att teckna preferensaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de innehavare av preferensaktier av serie A som accepterat inlösenerbjudandet enligt punkt 7.

Teckning av preferensaktier ska ske på särskild teckningslista tidigast den dag då den nya bolagsordningen enligt punkt 6 är registrerad hos Bolagsverket och senast den 27 december 2020. Betalning för tecknade preferensaktier ska erläggas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen senast den 28 december 2020. Betalning genom kvittning får endast ske mot den inlösenfordran som uppkommer i samband med minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7. Eventuell kvarvarande del av skulderna ska regleras av Bolaget kontant. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya preferensaktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 1 september 2021.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

De nya preferensaktierna av serie B omfattas av och inlösenförbehåll.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt reducera Bolagets finansiella riskprofil genom emission av preferensaktier av serie B vilka belöper med en lägre årlig preferensutdelning jämfört med befintliga preferensaktier av serie A.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier i enlighet med punkt 7  samt nyemission av preferensaktier enligt och punkt 9.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9: Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 1 042 349 preferensaktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 20 846,98 kronor.

Teckningskursen för varje preferensaktie ska vara 96,25 kronor, totalt högst 100 326 091,25 kronor om samtliga preferensaktier tecknas. Grunden för teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende inlösenerbjudandet enligt punkt 7.

Rätten att teckna preferensaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de på förhand vidtalade investerare som anmält sig för teckning i emissionen samt de investerare som lämnat garantier motsvarande nyemissionens fulla belopp.

Teckning av preferensaktier ska ske på särskild teckningslista tidigast den dag då den nya bolagsordningen enligt punkt 6 är registrerad hos Bolagsverket och senast den 27 december 2020. Betalning för tecknade preferensaktier ska erläggas kontant. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya preferensaktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 1 september 2021.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

De nya preferensaktierna av serie B omfattas av och inlösenförbehåll.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.

Antalet aktier som högst kan ges ut enligt punkt 8 och 9 uppgår till 6 038 828 aktier. Antalet preferensaktier av serie B som utfallet av inlösenerbjudandet och nyemissionerna slutligen fastställs till kommer dock att uppgå till totalt 5 551 631 preferensaktier av serie B, eftersom de båda nyemissionernas högsta antal aktier baseras på det teoretiska högsta antalet aktier som kan komma att ges ut om ingen annan än dem som lämnat teckningsåtaganden i inlösenerbjudandet tecknar aktier i erbjudandet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier i enlighet med punkt 7 samt nyemission av preferensaktier enligt punkt 8.

För giltigt beslut enligt denna punkt 9 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman då vissa av tecknarna ingår i personkretsen som anges i 16 kap. aktiebolagslagen.

Punkt 10: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande ett värde om högst 40 miljoner kronor, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna bilaga är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 37 151 200 fördelat på 32 252 688 stamaktier med motsvarande antal röster och 4 898 512 preferensaktier motsvarande 489 851,20 röster, totalt 32 742 539,20 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga hos Bolaget på Hamngatan 13 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.arosbostad.se senast tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Hamngatan 13 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.arosbostad.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy­ som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy­-bolagsstammorsvenska.pdf.

****

Stockholm i oktober 2020

Aros Bostads­utveckling AB

Styrelsen

****

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 280 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00