Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad avser att notera bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market och emittera nya stamaktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets avsikt att notera Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market samt att genomföra ett erbjudande av stamaktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade samt befintliga stamaktier i Bolaget. Bolagets preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan för upptagande till handel av Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att godkännas förutsatt att spridningskrav för stamaktien uppfylls och Nasdaq Stockholm AB beslutar om upptagande till handel av stamaktierna.

Det förväntade Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet avses att riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 MSEK samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden (de "Säljande Aktieägarna").
  • För att täcka eventuell övertilldelning förväntas Bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
  • Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder (tillsammans "Cornerstoneinvesterarna") har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna stamaktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av Bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före Erbjudandets genomförande.
  • Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför Erbjudandet och villkorat av att Erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i Bolaget uppgår till cirka tio procent efter Erbjudandets genomförande.
  • Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021.
  • DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, har anlitats som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Magnus Andersson, VD, Aros Bostad:

"Jag är oerhört stolt över Aros Bostads­ starka tillväxtresa. Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostads­marknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021."

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande och grundare:

"Aros Bostad har haft en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Med ambition om att fortsatt bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, anser styrelsen att en notering av Aros Bostads­ stamaktie är ett logiskt nästa steg på denna resa."

Bakgrund och motiv

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Stockholmsområdet vars affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, vilket avser Stockholms län, samt Uppsala. Bolagets fokus har övergått från att historiskt ha konverterat kontorsfastigheter till bostäder till att fokusera på nyproduktion av bostäder, vilket utgör Aros Bostads­ huvudsakliga verksamhet. Bolagets projektportfölj har historiskt byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad hade per den 31 mars 2021 totalt 30 projekt med en total utvecklings­bar area om cirka 393 173 kvm, motsvarande cirka 4 608 potentiella lägenheter. Bolaget hade per samma datum 623 bostäder i pågående produktion, varav flertalet innefattas i projekt som per idag redan är slutsålda.

Sedan november 2018 har Aros Bostad haft preferensaktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. I september 2019 blev Första AP-fonden ny storägare i Bolaget genom en nyemission av stamaktier motsvarande cirka 150 MSEK. Nyemissionen av stamaktier till Första AP-fonden var ett led i Aros Bostads­ fortsatta ambition att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Bolagets byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv, samtidigt som ägarbasen förstärktes med en välrenommerad institutionell ägare.

Som ett resultat av Aros Bostads­ växande byggrättsportfölj avser Bolaget att utveckla fler projekt i egen regi i syfte att skapa möjlighet för en stark finansiell tillväxt framöver och avser därför genomföra Erbjudandet. Vidare anser Bolagets styrelse och de Säljande Aktieägarna att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets ägarbas i stamaktien och ansöka om notering av stamaktien på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet och noteringen förväntas att främja Aros Bostads­ fortsatta tillväxt samt ge Bolaget en bredare tillgång till kapitalmarknaden i kombination med en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Bolaget förväntar också att en notering på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka kännedomen om Aros Bostad hos kommuner, motparter, allmänheten och potentiella medarbetare.

Om Erbjudandet

Erbjudandet avses att riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag. Erbjudandet kommer inte riktas till USA. Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 MSEK samt försäljning av befintliga stamaktier som erbjuds av de Säljande Aktieägarna.

Cornerstoneinvesterarna har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna stamaktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av Bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före Erbjudandets genomförande.

Ansökan för upptagande till handel av Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att godkännas förutsatt att spridningskrav för stamaktien uppfylls och Nasdaq Stockholm AB beslutar om upptagande till handel av stamaktierna.

Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021.

Försäljning av stamaktier utanför Erbjudandet

Rutger Arnhult via M2 Asset Management har ingått ett avtal med stamaktieägarna Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård, Thomas Hollaus och Första AP-fonden om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför Erbjudandet och villkorat av att Erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i Bolaget uppgår till cirka tio procent efter Erbjudandets genomförande.

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det avsedda Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer att publiceras på Aros Bostads­ hemsida, www.arosbostad.se, och DNB Markets hemsida, https://www.dnb.no/emisjoner.

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads­ fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Vision

Aros Bostads­ vision är att alla köpare ska känna sig stolta över sin nya bostad och att de från första visningen fram till inflyttning känner trygghet i sitt köp.

Mission

Aros Bostad vill förstå hur människor vill bo och leva, idag och imorgon och utifrån detta utveckla stadsbilden med långsiktigt hållbara bostäder.

Kundlöfte

Aros Bostads­ kundlöften beskriver vad kunden alltid kan förvänta sig av Bolaget. Aros Bostad lyssnar på vad som är viktigt för sina kunder och ger alla ett personligt bemötande så att de känner trygghet genom hela processen från visning till inflyttning. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens och närvaro för att säkerställa en sund ekonomi och långsiktigt hållbara bostäder med genomtänkta funktioner.

Utvalda nyckeltal

Finansiella nyckeltal – IFRS
Q1 2021 Q1 2020 2020 2019
Nettoomsättning[1] 68 162 4 450 13 007 24 900
Resultat efter finansiella poster 56 368 -12 420 -40 280 9 511
Rörelsemarginal, %[2] 82,8 neg neg 53,9
Balansomslutning 734 296 800 093 1 009 219 810 165
Soliditet, %[3] 79,7 67,5 52,5 68,2

TSEK om inget annat anges

Finansiella nyckeltal – Segmentsredovisning4
Q1 2021 Q1 2020 2020 2019
Nettoomsättning 19 622 15 007 45 166 207 818
Resultat efter finansiella poster 10 027 1 787 41 962 19 381
Rörelsemarginal, % 53,4 16,0 98,5 10,8
Balansomslutning 816 414 739 318 821 182 809 299
Soliditet, % 82,3 81,9 80,7 74,6

TSEK om inget annat anges

Fastighets­relaterade nyckeltal
Antal Q1 2021 Q1 2020 2020 2019
Sålda bostäder 94 35 301 136
Bokade bostäder 4 76 25
Produktionsstartade bostäder 102 290 289
Färdigställda bostäder 161 333
Bostäder i pågående produktion 623 403 521 564
Andel sålda eller bokade bostäder i pågående produktion, % 69 67 65 70
Bostads­projekt i projektportföljen 30 22 29 22
Byggrätter i projektportföljen 4 608 3 193 4 546 3 264

Finansiella och operationella mål

Aros Bostad har tydliga finansiella och operationella mål för verksamheten. Bolaget fokuserar på riskhantering samt löpande uppföljning och kontroll av projektportföljens kassaflöden, vilket skapar grunden för långsiktigt värdeskapande i kombination med förutsättning för tillväxt under finansiell lönsamhet och balans.

Projektmål
Varje enskilt projekt ska genom projektutveckling, projektspecifika marknadsförings- och försäljningsåtgärder och försäljning samt ett kostnadseffektivt genomförande maximera marknadsvärdet för projektet och därigenom ge en god avkastning i kombination med balanserad projektrisk.

Bostäder i pågående produktion
Antalet bostäder i pågående produktion ska uppgå till 800-1 000 varje år.

Soliditet
Soliditeten ska långsiktigt överstiga 30 procent.

Projektmarginal
Projektmarginalen, definierat som projektvinst dividerat med projektkostnad, ska över tid uppgå till minst 20 procent. Målet avseende projektmarginalen är framtaget utifrån historiska genomsnittliga projektmarginaler samt nuvarande affärsplan för projektportföljen.

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå KB som legal rådgivare till Aros Bostad i samband med Erbjudandet.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser och kan nås på följande kontaktuppgifter:

Information

För information om Bolaget och Erbjudandet, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

  • Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
  • Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
  • Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aros Bostad i någon jurisdiktion, varken från Aros Bostad eller från någon annan.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta press­meddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Erbjudandet och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta press­meddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), agerar för Aros Bostad i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning. DNB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avses att upprättas i samband med Erbjudandet och som kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta press­meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta press­meddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta press­meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande är korrekta och varje läsare av press­meddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta press­meddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta press­meddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta press­meddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Förvaltningsintäkter från projektledning av bostads­projekt i fonderna samt intäkter från vinstavräkning i egna projekt

[2] Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

[3] Eget kapital i förhållande till balansomslutning

4 Tabellen visar Aros Bostads­ nyckeltal enligt segmentsredovisning för räkenskapsåren 2020, 2019 samt för perioden 1 januari – 31 mars 2021 och 2020. Skillnaden mellan tillämpning av segmentsredovisning och IFRS består i att intäkter från försäljning av fastigheter enligt tidigare tillämpad redovisningsprincip har redovisats vid försäljning till bostads­rättsföreningen och intäkter från projektets genomförande har redovisats med tillämpning av successiv vinstavräkning i takt med att arbetet utförts. Som en följd av den ändrade redovisningsprincipen är det bostads­rättsköparen, och inte bostads­rättsföreningen, som utgör kunden till Aros Bostad. Intäkten redovisas efter ändringen av redovisningsprincip då bostads­rättsköparen tillträder bostaden. Innan tillträdet redovisar Aros Bostad fastigheten som en omsättningstillgång under posten projektfastigheter. Bolaget avser fortsättningsvis att rapportera enligt båda beräkningssätten och anser att segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Bolagets verksamhet och överensstämmer med Bolagets interna rapportering

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00