Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad beslutar om inlösen och ansöker om avnotering av utestående preferensaktier av serie A

Regulatorisk information
Styrelsen i Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") har, i linje med vad Bolaget tidigare kommunicerat, beslutat om att lösa in samtliga utestående preferensaktier av serie A i Bolaget samt ansöker om avnotering av preferensaktier av serie A, vilka är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Avstämningsdagen för inlösenförfarandet förväntas vara 21 juli 2021 och sista dag för handel i Bolagets preferensaktie av serie A förväntas vara 19 juli 2021.

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bestämmelserna om inlösen i Bolagets bolagsordning och såsom tidigare har kommunicerats, beslutat om inlösen av samtliga utestående 104 041 preferensaktier av serie A. Inlösenbeloppet per aktie uppgår, i enlighet med bolagsordningen, till 100 SEK, totalt 10 404 100 SEK för samtliga aktier. Genom inlösenförfarandet kommer Bolagets aktiekapital att minskas med 2 080,82 SEK.

Som en konsekvens av beslutet om inlösen har Bolagets styrelse även beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets preferensaktier av serie A, vilka är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i Bolagets preferensaktier av serie av förväntas vara 19 juli 2021.

Preliminär tidsplan

Händelse Datum
Sista dag för handel och aktierna avnoteras 19 juli 2021
Avstämningsdag 21 juli 2021

Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad

Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads­ fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00