Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ delårsrapport för januari-mars 2021 visar fortsatt god försäljning och förbättrat resultat i en stark bostads­marknad

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har släppt sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Bostads­marknaden har under kvartalet varit mycket god, med en stabil prisutveckling på både lägenheter och småhus. En ökad efterfrågan på större bostäder och stark prisutveckling i områden utanför Stockholms innerstad ligger väl i linje med Aros Bostads­ ambition om att bredda verksamheten geografiskt med en fortsatt satsning på småhus och lägenheter i ett lägre prissegment.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 bostäder under samma period föregående år. Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen.”

Perioden januari – mars 2021

 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 19 622 TSEK (15 007) och resultat från andelar i intresseföretag till 5 460 TSEK (1 340). Totala rörelseintäkter uppgick till 26 215 TSEK (17 081).
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 10 482 TSEK (2 396) och rörelsemarginalen var 53,4 procent (16,0). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 10 027 TSEK (1 787).
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 72 210 TSEK (5 184) och periodens resultat före skatt till 56 368 TSEK (–12 420). Rörelsemarginalen enligt IFRS var 82,8 procent (neg) och resultat per aktie uppgick till 1,75 SEK (-0,39). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under första kvartalet har tillträde och vinstavräkning skett i projekt Link Järva Krog vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (35), antal bokade bostäder uppgick till 0 (4).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (22), varav 7 (5) är under pågående produktion.
 • Totalt är 69 procent (67) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden, i kronologisk ordning

 • Entreprenadavtal har tecknats med Bygg R1 och NCC avseende den första etappen av projekt Viggby Ängar i Täby. Projektet har produktionsstartats.
 • Under början av januari såldes den sista av 94 bostads­rätter i det pågående projektet Link Järva Krog i Solna.
 • I januari såldes den sista av 58 lägenheter i den första etappen av O2 Orminge i Nacka.
 • Aros Bostad har sett en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Bolaget har som ambition att bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för dess aktieägare, kunder och samarbetspartners. Som ett viktigt steg i Aros Bostads­ utveckling har styrelsen därför beslutat att utvärdera möjligheten för en notering av bolagets stamaktie i kombination med en översyn av Aros Bostads­ kapitalstruktur. Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.
 • Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostads­utvecklings­projekt i Bälinge, Uppsala kommun. Projektet, som omfattar cirka 60 byggrätter, blir Aros Bostads­ första småhusprojekt i Uppsala.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Aros Bostad har stärkt projektteamet med två rekryteringar.
 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg. T2 Fabriksparken är Aros Bostads­ första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.
 • Samtliga 69 radhus inom projektet Milstena i Skarpäng, Täby har sålts. Milstena är Aros Bostads­ första småhusområde och även bolagets första projekt med industriellt producerade radhusstommar i trä.
   

Kvartalsrapporten kommer att presenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin måndag 10 maj klockan 10.00 på www.financialhearings.com
 

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 klockan 07:00 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00