Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad

Regulatorisk information

Årsstämman 2021 i Aros Bostads­utveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 31 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande vinstmedel skulle disponeras enligt följande.

Det beslutades att utdelning på preferensaktier av serie B, ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor per preferensaktie av serie B, högst 7,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens förslag, den 1 september 2021 (1,88 kronor), 1 december 2021 (1,87 kronor), den 1 mars 2022 (1,88 kronor) och den 1 juni 2022 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2021, den 6 december 2021, den 4 mars 2022 och den 7 juni 2022.

Utdelning till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B uppgår till högst 41 585 917,50 kronor baserat på 5 544 789 utestående preferensaktier.

Det beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för preferensaktier av serie A eftersom styrelsen kommer att lösa in samtliga preferensaktier av serie A efter avstämningsdagen den 1 juni 2021 för den sista beslutade utdelningen för preferensaktie av serie A.

Det beslutades slutligen att ingen utdelning heller skulle lämnas för stamaktier och att återstående medel efter utdelning på utestående preferensaktier av serie B skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Cöster, Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Ylva Lageson och Jörgen Lundgren. Det beslutades även att välja Hanna Bilir och Teresa Isele som nye styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Johan A. Gustavsson till styrelsens ordförande. Johan Temse hade meddelat att han inte ställde upp för omval.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskotts ledamöter ska utgå med följande belopp:

  • 275 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 450 000 kronor (400 000 kronor föregående år) till styrelseordförande; och
  • 50 000 kronor (40 000 kronor föregående år) till envar ledamot av revisionsutskottet och
    70 000 kronor (60 000 kronor föregående år) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet valberedningens förslag.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets stamaktie tagits upp till handel på en marknadsplats (inklusive eventuell stabiliseringsperiod), dock senast till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna för att kunna anskaffa nytt kapital i samband med att bredda aktieägarkretsen i Bolaget vid en ägarspridning eller notering av Bolagets stamaktier. Nyemission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och avses fastställas med hjälp av externa finansiella rådgivare och/eller efter överenskommelse med externa investerare.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitaments­program

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 600 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma VD och CFO, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Bolaget avser att finansiera 50 procent av optionspremien.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 1 augusti 2023. Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska vara 100 procent av erbjudandepriset vid en notering av Bolagets stamaktie.

Den maximala utspädningseffekten av incitaments­program 2021/2023 uppgår till högst cirka 1,56 procent av det totala antalet aktier och 1,80 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se/investerare.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00