Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad summerar ett starkt 2021 i Årsredovisningen som publicerats på arosbostad.se

Årsredovisningen för Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) är publicerad på bolagets hemsida arosbostad.se/investerare (http://www.arosbostad.se/investerare). Året summeras med det bästa resultatet i Aros Bostads­ historia - motsvarande en ökning om 41 procent - som följd av en stark försäljning, ökning av antalet produktionsstarter och fler projekt i egen balansräkning. Marknadsvärde för Aros Bostads­ totala byggrättsportfölj, inklusive projekt i fondstrukturer samt JV:n, uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 7,5 mdr kronor (6,6). Aros Bostads­ andel av byggrättsportföljens värde uppgick till 4,9 mdr kronor (4,1) motsvarande ett värde om cirka 130 kronor/aktie.

Perioden januari–december

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 61 981 TSEK (44 481).

• Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet till 47 385 TSEK (-37 891).

• Antal, av bostads­rätts­köpare, tillträdda bostäder under perioden uppgick till 277 (134), antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 316 (95).

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 466 (301).

• Antal bokade bostäder uppgick till 127 (76).

• Antal projekt i projektportföljen inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 32 (29), varav 9 (6) är under pågående produktion.

• Antal bostäder i pågående produktion uppgick till 886 (521)

• Totalt var 75 procent (65) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade vid årsskiftet.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 


Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00