Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämman i Aros Bostads­utveckling AB

Regulatorisk information
Årsstämman 2022 i Aros Bostads­utveckling AB ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 8 juni 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på preferensaktier B ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor (1,875) per preferensaktie, högst 7,50 kronor.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen, den 1 september 2022 (1,88 kronor), 1 december 2022 (1,87 kronor), den 1 mars 2023 (1,88 kronor) och den 1 juni 2023 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2022, den 6 december 2022, den 6 mars 2023 och den 7 juni 2023.

Utdelning till innehavare av preferensaktier B uppgår till högst 41 585 918 kronor baserat på 5 544 789 utestående preferensaktier. Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Till styrelseledamöter omvaldes Johan A. Gustavsson, Hanna Bilir, Teresa Isele, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren som styrelseledamöter. Göran Cöster hade meddelat att han inte ställer upp till omval. Vidare beslutades att Johan A. Gustavsson omväljs som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskotts ledamöter utgår med följande belopp:

  • 275 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande; och
  • 50 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till envar ledamot av revisionsutskottet och 70 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver, per den
31 mars 2022, 34 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations-/IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00