Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad levererar ett stabilt tredje kvartal, ökad omsättning och flera produktionsstarter trots utmanande marknad

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) levererar ett stabilt kvartal, ökad omsättning och ytterligare produktionsstarter av bostads­projekt. Det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter gör att bolaget kan upprätthålla produktionsvolymerna. Bostads­rätter är dock Aros Bostads­ kärnaffär och under kvartalet har tre småhusprojekt produktionsstartats i starka geografiska lägen i Uppsala och Stockholm, i syfte att möta en förväntat bättre efterfrågan under kommande år.

Länk till den digitala presentationen 17 november kl 9.00: 
https://ir.financialhearings.com/aros-bostads­utveckling-q3-report-2023

Perioden januari-september

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 1 043 278 TSEK (678 559). Bruttoresultatet uppgick till 214 002 TSEK (138 149) och bruttomarginalen var 20,5 procent (20,4).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 132 237 TSEK (71 383) och rörelsemarginalen var 12,7 procent (10,5). Periodens resultat uppgick till 104 962 TSEK (69 157). Resultat per aktie uppgick till 2,19 SEK (1,82).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 70,3 procent vid kvartalets slut respektive 78,6 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 982 090 TSEK jämfört med 1 910 034 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 817 671 TSEK respektive 2 430 271 TSEK per årsskiftet.

>> Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 1 000 014 TSEK (25 921), rörelsemarginalen var 13,8 procent (neg). Periodens resultat uppgick till 115 736 TSEK (–25 142). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,41 SEK (-0,66).

>> Enligt IFRS uppgick soliditeten till 62,0 procent vid kvartalets slut respektive 58,1 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 646 537 TSEK jämfört med 1 563 707 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 657 705 TSEK respektive 2 693 536 TSEK per årsskiftet.

>> Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 34 (1 010). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 87 procent.

>> Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 409 (95). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 466 (58).

Perioden juli–september

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 315 877 TSEK (360 756). Bruttoresultatet uppgick till 63 289 TSEK (48 265) och bruttomarginalen var 20,0 procent (13,4).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 42 224 TSEK (25 880) och rörelsemarginalen var 13,4 procent (7,2). Periodens resultat uppgick till 31 996 TSEK (25 084). Resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,66).

>> Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 437 213 TSEK (11 222). Rörelseresultatet uppgick till 61 620 TSEK (–4 012) och rörelsemarginalen var 14,1 procent (neg). Periodens resultat uppgick till 52 641 TSEK (–4 809). Resultat per aktie uppgick till 1,09 SEK (–0,13).

>> Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12 (21). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 87 procent.

>> Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 49 (20). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 158 (20).

Väsentliga händelser under kvartalet

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av ett flerbostads­hus med 170 lägenheter i Invernesshöjden. Den tredje etappen av Invernesshöjden är såld som ett hyresrättsprojekt och samtliga bostäder i projektet rapporteras därmed som sålda.

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av fyra flerbostads­hus med totalt 156 hyreslägenheter i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

>> Aros Bostad har tillträtt ytterligare ett projekt i byggrättsportföljen som förvärvades från ALM Equity i augusti 2022. Aros Bostad har tidigare tillträtt 23 av de 34 projektmöjligheter som förvärvades. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare ett projekt, Persikan, med en förväntad byggrätt om cirka 112 enheter på Södermalm i Stockholm.

>> Aros Bostad har startat produktionen av tre nya bostads­projekt om totalt 67 radhus i Bromma, Uppsala och på Ekerö. Utvecklings­projekten är en del av Aros Bostads­ strategi att satsa på ett småhussegment som komplement till utvecklingen av flerbostads­hus i hyres- och bostads­rättsform. Samtliga bostäder i de tre projekten byggs med trästommar och projekteras för att Svanencertifieras.
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

>> Aros Bostad har färdigställt och lämnat över den första etappen av bostads­projektet Viggby Ängar i Täby. Projektet såldes till CBRE Investment Management som del av en hyresrättsaffär i juli 2021.

>> Aros Bostad har den 15 augusti 2022 ingått bindande avtal om att tillträda totalt 34 projektmöjligheter från ALM Equity. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare två projekt, Åbyholm och Ekerö Brygga. Aros Bostad har således tillträtt 26 av 34 projekt.

>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal för uppförande av tredje etappen av Viggby Ängar, vilket motsvarar ett flerbostads­hus med totalt 111 hyreslägenheter i Täby. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-17 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 september 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00