Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillträder ytterligare ett projekt i ALM-portföljen

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) tillträder ytterligare ett projekt i byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity 15 augusti 2022.

Som kommunicerat i press­meddelande den 31 oktober 2022 har Aros Bostad tidigare tillträtt 23 av de 34 projektmöjligheter som förvärvades av Aros Bostad från ALM Equity genom bindande avtal den 15 augusti 2022. I samma press­meddelande kommunicerades att resterande projekt tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare ett projekt, Persikan, med en förväntad byggrätt om ca 112 enheter på Södermalm i Stockholm. Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektbolaget som tillträtts har ingått exploateringsavtal med Stockholms kommun avseende del av fastigheten Södermalm 11:23, som ännu ej har tillträtts.  

Köpeskillingen erläggs huvudsakligen genom kvittningsemission av 583 333 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie samt av 425 630 konvertibler som ska växlas till stamaktier senast under 2024. Emissionerna har beslutats av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 1 juni 2023. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie.

Genom kvittningsemissionen, samt vid utnyttjande av konvertiblerna, ökar aktiekapitalet med 20 179,26 kronor från 1 127 211,34 kronor till 1 147 390,6 kronor. Totala antalet aktier i Aros Bostad ökar med 1 008 963 aktier, från 56 360 567 till 57 369 530 aktier. Beräknad utspädningseffekt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 1,8 procent.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00