Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillträder ytterligare två projekt i ALM-portföljen

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) tillträder ytterligare två projekt i byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity den 15 augusti 2022.

Som kommunicerat i press­meddelande den 15 augusti 2022 har Aros Bostad ingått bindande avtal om att tillträda totalt 34 projektmöjligheter från ALM Equity. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare två projekt, Åbyholm och Ekerö Brygga. Aros Bostad har således tillträtt 26 av 34 projekt.

Projektet Åbyholm i ett centralt läge i Vallentuna kommun har en lagakraftvunnen detaljplan som medger bebyggelse för cirka 15 radhus. I projektet Ekerö Brygga, beläget i ett vattennära läge i Ekerö kommun, pågår planarbete för att möjliggöra cirka 50 byggrätter för småhusbebyggelse.

Köpeskillingen erläggs genom kvittningsemission av 1 716 095 konvertibler som ska växlas till stamaktier senast under 2024. Emissionerna har beslutats av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 1 juni 2023. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie, vilken fastställts i aktieöverlåtelseavtal undertecknat den 15 augusti 2022.

Vid utnyttjande av konvertiblerna ökar aktiekapitalet med 34 321,90 kronor från 1 248 119,52 kronor till 1 282 441,42 kronor. Totala antalet aktier, stamaktier och preferensaktier, i Aros Bostad ökar med 1 716 095 stamaktier, från 62 405 976 aktier till 64 122 071 aktier. Beräknad utspädningseffekt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 2,68 procent.

Vid utnyttjande av samtliga utestående konvertibler, medräknat de konvertibler som emitterades den 14 juli 2023, kommer totala antalet aktier uppgå till 64 547 701 aktier, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 290 954,02 kronor. Total beräknad utspädningseffekt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 3,3 procent.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 juni 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00