Logotype

Besqab och Solna stad överens om byggrättsaffärer

Besqab och Solna stad är överens om att Besqab ska erhålla en ny markanvisning om cirka 300 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. Markanvisningen ersätter tidigare markanvisning om cirka 300 bostäder vid Tallbackaskolan i Huvudsta som återgår till staden. I överenskommelsen ingår även att Solna stad förvärvar cirka 100 byggrätter vid Ulriksdals station av Besqab.

Den nya politiska majoriteten i Solna stad har för avsikt att dra tillbaka byggplanerna för cirka 300 nya bostäder vid Tallbackaskolan i Huvudsta för att bevara skoltomten. Besqab erhöll markanvisningen 2021 och en ny detaljplan för området antogs i januari 2022. Den detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen och har beviljats prövningstillstånd. Besqab och staden är nu överens om att byggrätterna vid Tallbackaskolan återgår till Solna stad och att Besqab i stället ska erhålla en ny markanvisning om cirka 300 bostäder i ett närliggande attraktivt läge i Huvudsta.

Solna stad är även angelägna om att i närtid rusta upp området kring Bagartorp centrum vid Ulriksdals station där det kommunala bostads­bolaget Signalisten äger omkringliggande planerade bostads­projekt. I överenskommelsen ingår att Solna stad förvärvar cirka 100 byggrätter i området av Besqab.

- Besqab är sedan länge en aktiv bostads­utvecklare i Solna och tillsammans med den nya majoriteten har vi kommit överens om hur vi ska fortsätta vara med och utveckla Solna framöver. Bostads­marknaden är idag utmanande och med den här uppgörelsen får vi goda förutsättningar att utveckla fler hållbara boendemiljöer i Solna, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

- Jag är glad över överenskommelsen med Besqab som både ser till barnens behov och till behovet av nya hållbara bostäder i Solna stad. Besqab är och förblir an viktig samarbetspartner när vi utvecklar framtidens Solna, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Uppgörelsen är villkorad av beslut i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige och beräknas vinna laga kraft i slutet av december 2023. Uppgörelsen innebär ett positivt kassaflöde om cirka 70 Mkr samt en negativ resultatpåverkan om cirka 20 Mkr när beslutet vinner laga kraft.

För ytterligare information kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, telefon: 08-409 415 57
Johan Westring, Chef Ackvisition & Exploatering, e-post: johan.westring@besqab.se, telefon: 08-409 416 39