Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från årsstämman i Aros Bostads­utveckling AB

Regulatorisk information
Årsstämman 2023 i Aros Bostads­utveckling AB ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 1 juni 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på preferensaktier B ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor (1,875) per preferensaktie, högst 63 734 625,00 kronor.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen, den 1 september 2023 (1,88 kronor), 1 december 2023 (1,87 kronor), den 1 mars 2024 (1,88 kronor) och den 3 juni 2024 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2023, den 6 december 2023, den 6 mars 2024 och den 7 juni 2024.

Utdelning till innehavare av preferensaktier B uppgår till högst 63 734 625,00 kronor baserat på 8 497 950 utestående preferensaktier B. Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

Årsstämman beslutade vidare att godkänna kvartalsvis utdelning för de 2 953 161 preferensaktier B som emitterades den 31 oktober 2022. De aktuella utdelningarna som godkänns i efterhand ägde rum den 1 december 2022, 1 mars 2023 respektive 1 juni 2023, motsvarande totalt 16 596 764,82 kronor.

Årsstämman beslutade även att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt nedan ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 42 270 420,00 kronor att kunna delas ut.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer , styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ledamöter och inrättade utskotts ledamöter utgår med följande belopp:

  • 300 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 500 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande,
  • 70 000 kronor (50 000 kronor föregående år) till envar ledamot av revisionsutskottet och 90 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till ordförande av utskottet, och
  • 30 000 kronor (0 kronor föregående år) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (0 kronor föregående år) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan A. Gustavsson, Joakim Alm, Hanna Bilir, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Ossian Ekdahl. Vidare beslutades att Per Rutegård väljs till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsatt kommer vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning som ska gälla tills vidare. Principerna är oförändrade sedan föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla tillsvidare, dock högst fyra år.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, preferensaktier och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter, alternativt för att finansiera redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Incitaments­program 2023/2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitaments­program genom nyemission av högst 776 250 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och Aros Bostads­kapital 23 AB ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 525 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Dotterbolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 augusti 2026.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Den maximala utspädningseffekten av Incitaments­program 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 1,36 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 1,57 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Den maximala utspädningseffekten av Incitaments­program 2023/2026 plus övriga utestående incitaments­program i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 3,26 procent av aktierna och 3,75 procent av rösterna i Bolaget förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00