Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Konvertering av ALMs konvertibler 2023

Regulatorisk information
Som kommunicerats i press­meddelande den 31 oktober 2022 emitterade Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) konvertibler av serie 2022/2023 med ett nominellt belopp om totalt cirka 327,7 miljoner kronor att växlas till stamaktier under 2023 (”Konvertiblerna”), till Alm Jumbo AB. Konvertiblerna har den 2 november 2023 konverterats till aktier.

Genom konverteringen ökade antalet aktier och röster i Aros med 5 462 076 till totalt 62 405 976. Genom konverteringen ökade aktiekapitalet med 109 241,52 kronor till totalt 1 248 119,52 kronor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 8,8 procent.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 september 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@carnegie.se, telefon: +46 73 856 42 65