Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling

Regulatorisk information
Extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB ("Bolaget") hölls idag den 16 februari 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen som infaller efter den 2 mars 2024 besluta om emission av sammanlagt högst 48 200 000 stamaktier och högst 3 300 000 preferensaktier serie B utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt detta stycke är i syfte att (i) kunna genomföra förvärv av aktier i Besqab AB (publ) i enlighet med Bolagets offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Besqab AB (publ), och/eller (ii) kunna anskaffa nytt kapital för att finansiera lösenbeloppet i en potentiell tvångsinlösenprocess till följd av Bolagets offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Besqab AB (publ).

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet enligt ovan ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Beslut om utökande av belopp för vinstutdelning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att nya preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet antaget vid den extra bolagsstämman ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandena kommer ett belopp för tillkommande emitterade preferensaktier av serie B om maximalt
6 171 000,00 kronor att kunna delas ut.

Beslutet påverkar inte det belopp som befintliga innehavare av preferensaktier av serie B äger rätt att erhålla enligt vinstutdelnings­beslutet vid årsstämman 1 juni 2023. Ingen utdelning lämnas för stamaktier.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.arosbostad.se.com.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 december 2023 driver bolaget 61 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 100 bostäder. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, telefon: +46 73 856 42 65