Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqabs delårsrapport januari–mars 2023

Regulatorisk information
Det har varit en intensiv inledning på 2023 där vi haft stort fokus på vår försäljning samtidigt som vi har arbetat med att genomföra den företrädesemission vi kommunicerade i början på året. I den utmanande bostads­marknaden sålde vi under första kvartalet 41 bostäder. Det visar att vi har attraktiva projekt i bra lägen som kunderna efterfrågar. Dessutom tilldelades vi i februari utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder i branschmätningen för 2022 vilket är ett fint kvitto på vårt kundfokuserade arbete. Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft bland hushållen ökar emellertid utmaningarna i att starta nya projekt och påverkar utvecklingen av våra intäkter och vårt resultat. 2023 ser ut att bli fortsatt utmanande för bostads­utvecklare. Vår framgångsrika företrädesemission och återbetalningen av obligationen har stärkt vår kapitalstruktur och våra förutsättningar att ta vara på affärsmöjligheter i den svagare konjunkturen och vi arbetar vidare för att bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag. 
– Carola Lavén, VD

Januari–mars 2023

 • Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 343,6 Mkr (743,4) och rörelseresultatet till 6,6 Mkr (37,4).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (13,0).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 1,2 Mkr (43,6) och resultat per aktie till 0,08 kr (2,86).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 173,8 Mkr (1 915,0) och eget kapital per aktie till 76,11 kr (123,68).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 225,8 Mkr (659,5).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (192) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 41 (122).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 751,9 Mkr (777,7) och rörelseresultatet till 11,1 Mkr (68,5). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 10,1 Mkr (74,3) motsvarande 0,67 kr per aktie (4,84).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Besqab beslutade den 24 februari att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 Mkr, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma som hölls den 29 mars.
 • Besqab har genom skriftligt förfarande inhämtat obligationsinnehavarnas samtycke till avsteg från relevanta villkor för utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer.
 • Besqab tilldelades utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder i branschmätningen för 2022 som utförs av det oberoende analysföretaget Prognoscentret.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Besqab har genomfört den beslutade företrädesemissionen vilken tillfört bolaget cirka 833 Mkr före emissionskostnader.
 • Besqabs samtliga utestående seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 Mkr med förfall i maj 2024 har återlösts i förtid.
 • Anna Jepson har rekryterats som ny CFO.
   

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–mar
2023
jan–
mar
2022
apr 2022–mar 2023

jandec 2022

Intäkter, Mkr 343,6 743,4  1 838,2 2 238,0
Rörelseresultat, Mkr 6,6 37,4 −662,5 −631,7
Resultat efter skatt, Mkr 1,2 43,6 −667,2 −634,8
Rörelsemarginal, % 1,9 5,0 neg neg
Avkastning på eget kapital, %, 2) 0,1 9,2 neg neg
Soliditet, % 31,4 41,0 31,4 30,1
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,08 2,86 −43,91 −40,34
Eget kapital per aktie, kr 76,11 123,68 76,11 76,44

Försäljning och produktion

jan–mar
2023
jan–mar
2022
apr 2022–mar 2023 jan–dec 2022
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 0 192 181 373
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 535 1 907 1 535 1 638
Antal sålda bostäder, st, 4) 41 122 230 311
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) 65 69 65 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) 0 0 0 3
  – varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0       0


1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5155541&linkSecurityString=71643d050

Konferensen kan också följas online genom följande länk: https://fronto.vancastvideo.com/event/TZ6NY1li/3775/?lang=3171

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.