Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké januari–december 2020

Regulatorisk information
Goda projektvinster i färdigställda förvaltnings­fastigheter

” När jag summerar 2020 kan jag konstatera att vi har en svag rörelsemarginal, men också att vi åstadkommit betydande projektvinster i våra förvaltnings­fastigheter. Vårt arbete under året har resulterat i flera fina byggrättsförvärv, en stark försäljning och det högsta antalet produktionsstarter som Besqab har haft. Vi har också lanserat nya mål och presenterat hur vi ser vägen framåt. Med en stolt historia, engagerade och duktiga medarbetare och en stark finansiell ställning har vi en bra grund för nästa steg i Besqabs utveckling. Jag har en stor tillförsikt till den plan vi lagt för de kommande åren där vi fokuserar på att öka produktionstakten, växa byggrättsportföljen och stärka lönsamheten.”  – Carola Lavén, VD                  

Januari–december 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick årets intäkter till 949,6 Mkr (1 289,6) och rörelseresultatet till 60,8 Mkr (109,4)
 • Årets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 256,8 Mkr (102,4) motsvarande 16,63 kr per aktie (6,66)
 • Värdeförändringar förvaltnings­fastigheter uppgick till 236,1 Mkr (–)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 613,8 Mkr (1 387,9) motsvarande 104,49 kr per aktie (90,31)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 416,6 Mkr (417,9)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 563 (509)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 341 (566), varav 341 bostads­-/äganderätter (313) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 1 352,7 Mkr (1 791,8) och rörelseresultatet till 94,4 Mkr (173,6). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 275,3 Mkr (146,2) motsvarande 17,98 kr per aktie (9,52).
 • För räkenskapsåret 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr per aktie (2,50)

Oktober–december 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 287,6 Mkr (424,3) och rörelseresultatet till 12,0 Mkr (29,7)
 • Kvartalets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 210,9 Mkr (27,3) motsvarande 13,70 kr per aktie (1,78)
 • Värdeförändringar förvaltnings­fastigheter uppgick till 236,1 Mkr (–)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 379 (118)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 81 (79), varav 81 bostads­-/ äganderätter (79) och 0 hyresrätter (0)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 217,6 Mkr (528,1) och rörelseresultatet till −3,8 Mkr (50,3). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 191,5 Mkr (47,2) motsvarande 12,52 kr per aktie (3,08)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Besqab har beslutat att bredda verksamheten till att även innefatta ägande och förvaltning av egenutvecklade hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice. Strategiförändringen innebär att dessa fastigheter har omklassificerats till förvaltnings­fastigheter och omvärderats till verkligt värde. 
 • I december fastställdes nya finansiella och operativa mål samt utdelnings­policy­ att gälla från 1 januari 2021.
 • Besqab har tecknat avtal med Niam om förvärv av ett bostads­projekt i Mariehäll, Bromma, med cirka 270 bostäder, ett LSS-boende och en förskola. Underliggande fastighets­värde uppgår till 385 Mkr. Tillträde och betalning sker under sommaren 2021. 

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari vann detaljplanen för Besqabs projekt i Solna Centrum laga kraft. Projektet omfattar totalt cirka 380 bostäder.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan– dec 2020 jan–dec 2019 okt–dec 2020 okt–dec 2019
Intäkter, Mkr 949,6 1 289,6 287,6 424,3
Rörelseresultat, Mkr 60,8 109,4 12,0 29,7
Resultat efter skatt, Mkr 256,8 102,4 210,9 27,3
Rörelsemarginal, % 6,4 8,5 4,2 7,0
Avkastning på eget kapital, %, 17,1 7,6
Soliditet, % 66,2 67,9
Resultat per aktie före utspädning, kr 16,63 6,66 13,70 1,78
Eget kapital per aktie, kr 104,49 90,31

Försäljning och produktion

jan–dec 2020 jan–dec 2019 okt–dec 2020 okt–dec 2019
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 563 509 379 118
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 194 964
Antal sålda bostäder, st, 4) 341 566 81 79
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 65 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 1 5
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1

1) Segmentsredovisningen avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostads­rätts­projekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari–mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 3121118#) eller online på https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 5 februari 2021 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.