Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport Besqab januari–juni 2014

Regulatorisk information
Framgångsrik börsnotering och fortsatt god bostads­försäljning

07:30 CET | 28 augusti 2014

JANUARI–JUNI 2014

  • Enligt segmentsredovisningen uppgick intäkterna till 365,9 Mkr (381,4) och rörelseresultatet uppgick till 36,5 Mkr (44,4)
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 439,8 Mkr (423,3) och rörelseresultatet uppgick till 46,2 Mkr (47,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 36,2 Mkr (36,3), motsvarande 3,20 kr per aktie (3,31)
  • Eget kapital hade per 30 juni ökat till 627,4 Mkr (277,2), motsvarande 40,54 kr per aktie (25,31)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 265,8 Mkr (65,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • I juni genomfördes en ägarspridning genom en kombination av nyemission och försäljning av befintliga aktier. Bolaget tillfördes cirka 300 Mkr efter emissionskostnader.
  • Besqabs aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 12 juni. Antalet aktieägare ökade med cirka 5 200.
  • I slutet av juni tillräddes fastigheten Luma 3 i Hammarby sjöstad, som förvärvats av Fabege med ett fastighets­värde om 148 Mkr.
KONCERNEN   I SIFFRORjan–juni2014jan–juni2013apr–juni2014apr–juni2013jan–dec2013
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr 1365,9381,4192,8238,6698,7
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr 136,544,418,031,976,7
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, % 110,011,69,313,411,0
Intäkter,   Mkr439,8423,3226,3265,2658,8
Rörelseresultat,   Mkr46,247,919,733,070,6
Resultat   efter skatt, Mkr36,236,315,326,059,0
Rörelsemarginal,   %10,511,38,712,510,7
Räntabilitet   på eget kapital, % 215,627,0 –– 21,0
Soliditet,   %58,532,6 –– 37,1
Resultat   efter skatt per aktie, kr 33,203,311,302,375,39
Antal produktionsstartade bostäder, st1601117459192
Antal sålda bostäder, st90985064204
Antal bostäder i pågående produktion, st248337278

1 Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.
2 Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3 Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

För mer information kontakta:
Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17

Besqab AB (publ) Org. nr 556498-4825
Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se
www.besqab.se

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.