Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–juni 2019

Regulatorisk information
Bra försäljning har möjliggjort ytterligare produktionsstarter

Under våren har bostads­marknaden successivt stärkts och vi har haft en bra försäljningstakt i våra projekt. God bokningsnivå och positiva myndighetsbeslut möjliggjorde produktionsstart av 105 lägenheter i projektet Vélo i Stockholm. Under kvartalet tecknade vi avtal om att uppföra och sälja ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Vår starka finansiella ställning är en god grund i arbetet med att utveckla och produktionsstarta fler bostads­projekt i eftertraktade lägen. Vi har ett antal spännande projekt framför oss och vår nya satsning på fastighets­utveckling av hyresbostäder öppnar upp för ytterligare möjligheter till tillväxt.

Januari–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick halvårsperiodens intäkter till 593,7 Mkr (663,8) och rörelseresultatet till 34,7 Mkr (66,3)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 684,7 Mkr (770,0) och rörelseresultatet till 48,2 Mkr (109,9)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 44,1 Mkr (89,1) motsvarande 2,87 kr per aktie (5,79)
 •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 317,4 Mkr (1 278,2) motsvarande 85,72 kr per aktie (83,22)
 •  Likvida medel uppgick till 479,5 Mkr (473,3) vid periodens utgång
 •  Antal sålda bostäder ökade till 392 (75)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 138 (147)

April–juni 2019

 •  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 361,3 Mkr (381,5) och rörelseresultatet till 24,0 Mkr (30,2)
 •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 392,5 Mkr (445,6) och rörelseresultatet till 30,3 Mkr (59,4)
 •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 28,3 Mkr (47,7) motsvarande 1,84 kr per aktie (3,10)
 •  Antal sålda bostäder ökade till 356 (55)
 •  Antal produktionsstartade bostäder var 105 (147)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  I april färdigställde Besqab vårdboendet Mandelblomman med 57 lägenheter i Spånga. Vårdboendet har fått namnet Villa Solhem och drivs av Vardaga.
 •  I maj tecknade Besqab avtal med NREP om att uppföra och sälja projektet Lindallén, bestående av 253 hyresbostäder, i Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 493 Mkr.
Koncernenjan–jun 2019jan–jun 2018apr–jun 2019apr–jun 2018jul 2018–jun 2019jan–dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)593,7663,8361,3381,51 201,31 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)34,766,324,030,286,0117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)5,910,06,77,97,29,3
Intäkter, Mkr684,7770,0392,5445,61 226,41 311,8
Rörelseresultat, Mkr48,2109,930,359,484,6146,5
Resultat efter skatt, Mkr44,189,128,347,776,5121,5
Rörelsemarginal, %7,014,37,713,36,911,2
Räntabilitet på eget kapital, %, 2)6,713,95,99,3
Soliditet, %61,370,764,5
Resultat per aktie före utspädning, kr2,875,791,843,104,987,91
Eget kapital per aktie, kr85,7283,2285,37
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3)138147105147298307
Antal sålda bostäder, st, 4)3927535655503186
Antal bostäder i pågående produktion, st, 4)787800724
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5)595956
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5)101
– varav upptagna i balansräkningen001

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 14 i delårsrapporten. Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–mars 2018 och för balansposter den 31 mars 2018. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vård- och omsorgsbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

I dag klockan 09.30 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1074214#) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q2-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se