Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–mars 2020

Regulatorisk information
Starka finanser och utökad byggrättsportfölj

”Bostads­marknaden var stark fram till mitten av mars då oro över effekterna av coronapandemin ledde till osäkerhet och avvaktan. Vårt främsta fokus är att säkerställa uppfyllandet av våra kundlöften och att erbjuda en trygg och säker arbetsplats för medarbetare och entreprenörer. Försäljningstakten i kvartalet var god vilket påverkade resultat och marginaler positivt. Vi utökade byggrättsportföljen med cirka 140 byggrätter och ser möjligheter att ytterligare växa byggrättsportföljen när marknadsläget börjar stabiliseras. Besqab har en stark balansräkning, kompetent organisation och god beredskap för att hantera den rådande situationen.”
                                                                                                                         – Anette Frumerie, VD                  

Januari–mars 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 209,4 Mkr (232,4) och rörelseresultatet till 23,2 Mkr (10,7)
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 22,1 Mkr (10,1) motsvarande 1,44 kr per aktie (0,66)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per den 31 mars till 1 410,7 Mkr (1 332,4) motsvarande 91,73 kr per aktie (86,70)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 533,1 Mkr (462,1)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (33)
 • Antal sålda bostäder ökade till 100 (36)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 277,1 Mkr (459,6) och rörelseresultatet till 26,7 Mkr (99,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 18,1 Mkr (76,8) motsvarande 1,17 kr per aktie (5,01)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I februari 2020 avtalade Besqab om förvärv av fastigheter i Aspudden i Stockholm genom en bolagsaffär. På fastigheterna planerar Besqab att uppföra cirka 60 lägenheter.
 • Den 12 mars 2020 utsåg Besqabs styrelse Carola Lavén till ny VD i Besqab. Carola kommer närmast från Castellum där hon varit vice VD och Investeringsdirektör. Carola tillträder som VD den 1 maj samtidigt som frånträdande VD Anette Frumerie avslutar sin anställning i bolaget.
 • Inledningen av 2020 har präglats av oro och osäkerhet kring spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess effekt på samhälle och ekonomi. Krisens påverkan på Besqabs affär och finansiella utveckling är svårbedömd, särskilt på kort sikt. En avgörande fråga är hur förutsättningarna för hushållens bostads­finansiering påverkas av situationen, exempelvis på grund av inkomstbortfall, ränteutveckling och amorteringskrav.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I april avtalade Besqab om förvärv av 50,6 procent av aktierna i RAW Property AB genom en nyemission. RAW fokuserar på att bygga oinredda lägenheter. Bolaget har idag markanvisningar för totalt cirka 120 bostäder i Uppsala och Linköping samt ytterligare 80 bostäder under planering i Mälarhöjden.
 • I april produktionsstartades 35 lägenheter i Brf Arboristen i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Produktionsstarten avser det första av två flerbostads­hus, totalt 91 lägenheter.

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. 
2) Besqab tillämpar från och med delårsrapporten för januari–mars 2020 en ny princip för redovisning av bostads­rätts­projekt enligt IFRS. Se not 1 redovisningsprinciper i rapporten. Jämförande tal har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–mar 2020 jan–mar 2019 apr 2019–mar 2020 jan–dec 2019
Intäkter, Mkr 209,4 232,4 1 266,6 1 289,6
Rörelseresultat, Mkr 23,2 10,7 121,9 109,4
Resultat efter skatt, Mkr 22,1 10,1 114,4 102,4
Rörelsemarginal, % 11,1 4,6 9,6 8,5
Räntabilitet på eget kapital, %, 2) 6,3 3,0 8,3 7,6
Soliditet, % 67,6 63,3 67,6 67,9
Resultat per aktie före utspädning, kr 1,44 0,66 7,44 6,66
Eget kapital per aktie, kr 91,73 86,70 91,73 90,31

Försäljning och produktion

jan–mar 2020 jan–mar 2019 apr 2019–mar 2020 jan–dec 2019
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 0 33 476 509
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 909 832 909 964
Antal sålda bostäder, st, 4) 100 36 630 566
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 73 55 73 61
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 2 0 2 5
  – varav upptagna i balansräkningen, st, 5) 0 0 0 1
 

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 6956668#) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q1-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2020 klockan 13:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se