Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–mars 2021

Regulatorisk information
Hög kundnöjdhet, god efterfrågan och ökad produktionstakt
”2021 har inletts med flera betydelsefulla aktiviteter och händelser. Bostads­marknaden är fortsatt stark och Besqabs projekt har haft en god efterfrågan och försäljning. Vi har produktionsstartat ytterligare 117 nya bostäder – viktiga steg mot målet om ökad produktionstakt – och vår byggrättsportfölj har kompletterats med 400 nya byggrätter, bland annat markanvisningen från Solna stad för cirka 280 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. I branschens utmärkelse av årets nöjdaste kunder 2020 tilldelades vi en topp 3-placering vilket är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt engagemang och kundfokus ger resultat. Vi fortsätter att följa vår plan och tar fortlöpande steg i riktning mot våra mål om en ökad tillväxt och lönsamhet.”    – Carola Lavén, VD    
                                                                                                                                 

Januari–mars 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 505,3 Mkr (209,4) och rörelseresultatet till 29,6 Mkr (23,2)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 60,5 Mkr (22,1) och resultat per aktie uppgick till 3,94 kr (1,44)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 40,6 Mkr (–)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 676,9 Mkr (1 410,7) och eget kapital per aktie uppgick till 108,36 kr (91,73)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 453,9 Mkr (533,1)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 117 (0)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 88 (100)
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 261,4 Mkr (277,1) och rörelseresultatet till 18,2 Mkr (26,7). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 51,3 Mkr (18,1) motsvarande 3,39 kr per aktie (1,17).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I januari vann detaljplanen för Besqabs projekt i Solna Centrum laga kraft. Projektet omfattar cirka 380 bostäder.
 • I februari tilldelades Besqab en topp 3-placering i Prognoscentrets årliga branschmätning av Nöjd Kund Index (NKI) 2020.
 • Besqab förvärvade i mars 50 procent av aktierna i bostads­utvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin AB.
 • I mars tilldelades Besqab en direktmarkanvisning av Solna Stad gällande cirka 250 lägenheter och 30 radhus i Huvudsta. Köpeskillingen bedöms uppgå till totalt 570 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I april erhöll Besqabs vårdboende Juliahemmet i Uppsala sin miljömärkningslicens för Svanen efter att samtliga krav avseende byggnaden kontrollerats och godkänts.

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan–mar 2021 jan–mar 2020 apr 2020–mar 2021 jan–dec 2019
Intäkter, Mkr 505,3 209,4 1 245,5 949,6
Rörelseresultat, Mkr 29,6 23,2 67,2 60,8
Resultat efter skatt, Mkr 60,5 22,1 295,2 256,8
Rörelsemarginal, % 5,9 11,1 5,4 6,4
Avkastning på eget kapital, %, 2) 14,7 6,3 19,1 17,1
Soliditet, % 59,3 67,6 59,3 66,2
Resultat per aktie före utspädning, kr 3,94 1,44 19,19 16,63
Eget kapital per aktie, kr 108,36 91,73 108,36 104,49

Försäljning och produktion

jan–mar 2021 jan–mar 2020 apr 2020–mar 2021 jan–dec 2019
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 117 0 680 563
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 242 909 1 194
Antal sålda bostäder, st, 4) 88 100 329 341
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 69 73 65
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 1 2 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 0 1

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter och hyresbostäder sålda till externa investerare.
5) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 9857848#) eller online på https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=80465B7F-DE32-42AA-BA57-6D2AD9C8C241&LangLocaleID=1033

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 13:00 (CEST).
 


 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.