Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 7 maj 2014

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 20:00 den 7 maj 2014.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 20 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 12 maj 2014. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 15 maj 2014.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Ordinarie styrelseledamöterna Johan Nordström, Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Svante Torell, Carl Wale och Mats Wäppling omvaldes. Olle Nordström nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Årsstämman omvalde Johan Nordström till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015 välja Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till 1 100 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 260 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om uppdelning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela upp aktierna i bolaget, vilket innebär att varje befintlig aktie delas upp på 10 aktier. Efter uppdelningen uppgår antalet aktier i bolaget till 10 949 000. Som avstämningsdag för uppdelning av aktie fastställdes den 20 maj 2014 eller den senare dag som styrelsen beslutar.


Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom bolagsordningen bland annat anpassas till de krav den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier ställer på bolaget samt att, för att genomföra uppdelningen av aktier i bolaget enligt ovan, gränserna för antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet avser emissionsbeslut för och i samband med den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier. Emission ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för bolagets teckningsoptioner beslutade vid bolagsstämma den 6 januari 2011. Bolagsstämman beslutade att ändra villkoren så att den tidpunkt från och med vilken teckning av aktie med stöd av teckningsoption tidigareläggs till den 8 maj 2014 samt att uppdelning av aktier kan fattas även om bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknadsplats, varvid moment B. i villkoren ska tillämpas.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Johan Nordström, styrelseordförande Tel: 08-463 37 62