Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Konvertering av preferensaktier Nasdaq First North 2020

Extra bolagsstämman i Aros Bostad beslutade den 23 november 2020, på förslag från styrelsen, om (i) ett erbjudande till innehavare av befintliga preferensaktier om frivillig inlösen av befintliga preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande teckning av nya preferensaktier i bolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran (“Utbyteserbjudandet“) samt (ii) nyemission av nya preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om totalt högst 100 326 091,25 SEK1) (den “Riktade Emissionen“), varvid en del av den Riktade Emissionen kommer att motsvara den del av Utbyteserbjudandet som inte accepteras av befintliga preferensaktieägare.

Syftet med Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt reducera bolagets finansiella riskprofil genom emission av nya preferensaktier vilka belöper med en lägre årlig preferensutdelning jämfört med befintliga preferensaktier samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget.

Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen utgör ett integrerat refinansieringspaket avseende bolagets preferensaktier.

Mer information om Utbyteserbjudandet framgår av det EU-tillväxtprospekt som Aros Bostad har upprättat och som finns tillgängligt nedan.

Faktablad

Anmälningsperiod25 november 2020 – 9 december 2020
Inlösenbelopp per inlöst befintliga preferensaktie102 SEK
Teckningskurs per ny preferensaktie100 SEK. Teckning av nya preferensaktier kommer att ske genom kvittning mot inlösenbeloppet. Utbyteserbjudandet kan endast accepterats i förhållande till aktieägares hela innehav av befintliga preferensaktier. I de fall en preferensaktieägares antal befintliga preferensaktier ej är jämnt delbart med 50, så kommer värdet av den fraktion av en aktie som uppstår (baserat på nominellt värde för nya preferensaktier om 100 SEK) att betalas ut kontant inom 30 dagar från registrering av de nya preferensaktierna hos Bolagsverket.
Utdelning från nya preferensaktier7,50 SEK per ny preferensaktie. Första utbetalningen av preferensutdelning på nya preferensaktier sker den 6 september 2021, förutsatt att årsstämman 2021 beslutar om utdelning.
Offentliggörande av utfall i UtbyteserbjudandetOmkring den 11 december 2020
Registrering av nya preferensaktier hos BolagsverketOmkring den 29 december 2020
Första dag för handel i de nya preferensaktiernaOmkring den 30 december 2020
Kortnamn (ticker) ny preferensaktieAROS PREF B